Výzkum a inovace

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou směrovány zejména do oblasti návrhů nových výrobků s cílem ustálení a sjednocení sortimentu a jeho neustálé inovace s ohledem na vývoj poznatků z oblasti potřeby hospodářských zvířat (živiny, zdraví, stájové prostředí.

Výzkum

Společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. byl schválen Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ:

QK1910351 Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv technologických postupů přípravy a skladby synbiotického krmiva na jeho efektivitu a funkčnost.

Cílem předkládaného projektu je získat znalosti ohledně výskytu a vlastností BMK nacházejících se v trávicím traktu divokých prasat a zároveň získat podrobně charakterizované probiotické kmeny pro přípravu synbiotického krmiva na podporu zdravotního stavu domácích prasat. Bude vytvořena sbírka probiotických kmenů a bude vypracován postup pro testování faktorů funkčnosti probiotických kmenů ve směsích, jejich odolnosti vůči stresu a vztahu ke konkrétním prebiotickým složkám krmných směsí. To umožní selekci kmenů s vyšším probiotickým potenciálem a stavbu efektivních synbiotik syntetizovaných na základě specifických aktuálních požadavků. Předpokládáme, že projekt přispěje ke zvýšení přírůstků a k zlepšení zdravotního stavu selat, bezpečnosti a lepší kvalitě vepřového masa.

Více informací

Inovace

Společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. byl schválen příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci 1. Kola Programu rozvoje venkova - operace:

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (odkaz na stránky)

Stručný popis projektu:

Společnost MIKROP ČEBÍN a.s. je ryze česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem krmiva pro hospodářská zvířata. Společnost by ráda v rámci projektu řešeného ve spolupráci s odborným subjektem – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, aplikovala na výrobu krmiv nový technologický proces výroby a balení. Současné uspořádání technologického postupu neumožňuje přesné dávkování obohacujících složek (rostlinných tuků).

Společnost MIKROP ČEBÍN a.s. by z těchto důvodu ráda investovala do procesní inovace výroby a balení krmiva, která by umožnila výrobu výrobků, které jsou obohaceny o nutriční a výživové látky pomocí technologie nástřiku, bezpečnější z pohledu možného výskytu chemické a mechanické kontaminace, umožnila zlepšení systému kontroly surovin, polotovarů a finálních výrobků a díky novým způsobům balení a využití nových obalových materiálů s lepšími barierovými vlastnostmi prodloužila trvanlivost svých výrobků při zachování původních vlastností suroviny a to, jak u nových, tak inovovaných produktů.

Cíle a výsledky projektu:

 • Investice do nové technologie umožňující výrobu a balení krmiv
 • Vývoj nových krmiv obohacených o výživové látky pomocí technologie nástřiku (aplikace rostlinných olejů, snížení prašnosti krmiv)
 • Zlepšení systému kontroly surovin, polotovarů a finálních výrobků
 • Zabránění křížové kontaminace přídatnými látkami
 • Vývoj a použití nových obalových materiálů pro zlepšení stability finálních produktů
 • Prodloužení trvanlivosti a zlepšení stability finálních produktů

Výsledkem projektu je zavedení zcela nového způsobu výroby krmiva pro hospodářská zvířata a s tím související úpravu receptur, které umožní výrobu vysoce jakostních a obohacených krmiv bez rizika křížové kontaminace z předchozích výrob. Dopady projektu jsou ve dvou rovinách. V první řadě se jedná o zcela novou technologii výroby, která umožní úpravy stávajících receptur a optimalizaci technologického postupu tak, aby si finální produkty uchovaly co nejvíce původních nutričních a senzorických vlastností suroviny. A zároveň proběhne optimalizace balení s využitím nových obalových materiálů tak, aby byla možnost prodloužit trvanlivosti inovovaných produktů. Druhou rovinou projektu je díky instalaci nových technologií a zařízení vylepšit systémy kontroly jakosti finálních výrobků a tím zvýšit jakost a bezpečnost finálních produktů.

Program rozvoje venkova

Společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. byl schválen příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci 1. Kola Programu rozvoje venkova - operace:

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr b – Zpracovatelské podniky

Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (odkaz na stránky)

Stručný popis projektu:

V rámci rekonstrukce expedičních linek budou provedeny úkony vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů a pro vyřešení problému se stávající nefunkční expediční linkou:

 1. odstranění stávajícího balicího zařízení
 2. instalace nového balicího automatu
 3. instalace nového automatického značení pytlů - související s dohledatelností výrobku
 4. instalace nového paletovacího automatu
 5. instalace nového automatického ovinovacího stroje
 6. instalace nového zdvihacího zařízení - pro přesun ovinutých palet z 1. patra do přízemí

V souvislosti s přesunem části produkce na toto nově pořizované expediční centrum je nutné provést doplnění stávající výrobní a expediční technologie:

 1. instalace nového expedičního zásobníku pro granulované produkty
 2. instalace nového propojení mezi expedičními centry
 3. s tím souvisí i instalace elektro, úprava/rozšíření řídicího systému a doplnění rozvodů tlakového vzduchu

Po instalaci a zprovoznění 2. expediční linky a doplnění expediční technologie dojde k celkovému zvýšení efektivity, kontinuity a flexibility celé výrobní technologie výroby krmiv ve stávajícím provozu a jednoznačné identifikaci zabaleného krmiva.

Cíle a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je realizace nové expediční linky a její začlenění do stávajícího provozu výrobny krmiv. Cílem je zvýšení efektivity technologie, zvýšení kontinuity a flexibility celého výrobního procesu výroby krmiv ve stávajícím provozu. Dále automatické označení každého zabaleného produktu přispívá k jeho jednoznačné identifikovatelnosti. Což povede ke zvýšení jakosti produkce krmiv a tím i rozšíření komplexních služeb zákazníkům Mikropu Čebín, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti v segmentu výroby krmiv.