Siláž pro výrobu bioplynu

10. srpna 2022

Výroba siláží určených pro použití v bioplynových stanicích má svá specifika a na praktické zkušenosti s jejich výrobou jsme se zeptali Ing. Františka Bureše, majitele společnosti BUREŠ agro, s.r.o. a Radomíra Antoše, agronoma v ZD Maleč.

Rodinná firma Bureš Agro s. r. o. se nachází ve východní části okresu Vyškov, nadmořská výška je 380 metrů, průměrná denní teplota za období 2010–2020 je 9,9 °C, průměrný roční úhrn srážek je 571 mm. Firma vznikla v roce 1990 s výměrou 72 ha. Dnes v počtu sedmi zaměstnanců obhospodařuje 1260 ha, z čehož je TTP 30 ha, pastvin 45 ha, ostatní výměra je tvořena ornou půdou. Zastoupení produkčních plodin je následující: ozimá pšenice 320 ha, ozimá řepka 300 ha, jarní ječmen 200 ha, GPS 25 ha, silážní kukuřice 330 ha.

Vedle uvedené rostlinné produkce se farma věnuje chovu masného skotu simental x hereford v počtu 45 kusů základního stáda, posklizňovému zpracování obilovin a provozu bioplynové stanice o instalovaném elektrickém výkonu 1250 kWh. Ve vybudovaném areálu farmy je rovněž rodinný dům majitele Ing. Františka Bureše.

Pro potřebu bioplynové stanice je pěstována kukuřice na siláž, tvořící majoritní podíl v substrátové skladbě BPS. Vedle kukuřičné siláže jsou v BPS sezónně zpracovávány cukrovarnické řízky, dále vedlejší produkty potravinářské výroby a prasečí kejda. I přes nižší srážkové úhrny a jejich rozkolísanost je podnik schopen z velké části zajistit potřebné množství substrátů z vlastní produkce. Soustavná spolupráce se šlechtiteli osiv, poradci konzervace, dlouhodobé polní pokusy a vysoké nároky na provozní a technologickou kázeň se odrážejí v kvalitě siláží. Pro zachování půdní úrodnosti jsou na podniku pěstovány meziplodiny, které v kombinaci s vhodnou aplikací digestátu zajišťují potřebnou aktivitu půdního mikrobiomu. Spolu s BPS byl vybudován silážní žlab o kapacitě 18 000 t v její bezprostřední blízkosti. Při naskladňování tohoto velkokapacitního žlabu je potřeba výborná koordinace sklizňové linky a precizního zpracování navážené řezanky.

Pro potřeby BPS jsou na farmě pěstovány kukuřičné hybridy FAO 260–300. Firma MIKROP ČEBÍN je spolupracující firmou v oblasti provozu BPS a výroby objemných krmiv. V daných klimatických podmínkách se pro přípravu silážní kukuřice osvědčil biologický inokulant EnergySil. Kombinace homo a heterofermetativních bakterií mléčného kvašení obsažených v inokulantu spolu s enzymatickou složkou zajistí optimální průběh konzervace i v případech výskytu sucha se zvýšenou sušinou řezanky. V poslední dekádě se farma potýká s výskyty sucha a vlivem stresových podmínek na porosty kukuřice. Například v roce 2017 zde byla započata sklizeň kukuřičné siláže z důvodu sucha již 1. srpna. V takto brzkých termínech sklizně kukuřičné siláže má sklizený materiál vysokou teplotu. Biologický inokulant EnergySil obsahuje ve směsi homo a heterofermentativních bakterií rovněž kmeny Pediococcus, s vysokou termostabilitou. Díky tomu je zajištěn jejich rychlý rozvoj rovněž při vysoké teplotě sklizeného materiálu, která je typická pro brzké termíny silážování. Období po naskladnění materiálu do silážní jámy je totiž kritické z pohledu ztrát živin a sušiny siláže. Je potřeba v co nejkratším čase usměrnit konzervační proces potlačením rozvoje nežádoucí, přirozeně se vyskytující mikroflóry, ve prospěch rozvoje bakterií mléčného kvašení. K tomu přispívá striktní dodržování čistoty obslužných komunikací, zpevněných ploch a nepřetržitý úklid nečistot, způsobujících kontaminaci řezanky při jejím návozu do silážního žlabu. Na farmě Ing. Františka Bureše je samozřejmostí precizní zpracování řezanky, použití vagónových kol pro dusání, zakrytí vhodnou plachtou a její zatížení. 

Podnik Malečská zemědělská vznikl v roce 2000 a jejím majitelem je mateřská ZD Maleč. Malečská zemědělská s. r. o. obhospodařuje celkem 799 ha zemědělské půdy, z toho je 703 orné půdy a 96 ha luk. Všechny obhospodařované pozemky se nacházejí v LFA a to převážně na katastrech obcí Raná u Hlinska v Čechách, Pokřikov a Vojtěchov. Rostlinná produkce se zaměřuje na produkci objemných krmiv pro ŽV, BPS a tržních plodin, tradiční je zde pěstování máku a kmínu. ŽV výroba je zastoupena výkrmem červenostrakatých býků. ZD Maleč v rámci diverzifi kace činností provozuje veřejnou PHM zajišťující stabilní cenu paliv pro potřeby podniku, význam je rovněž v poskytování služby veřejnosti. Podnik hospodaří v nadmořské výšce 450–550 m. Teplotní průměr za období 2010–2020 je 8,5 °C, průměrný roční úhrn srážek za uvedené období je 734 mm. Pěstební podmínky jsou charakterizovány vyšším úhrnem srážek a členitějším reliéfem pozemků. Osevní postup je potřeba přizpůsobit podmínkám LFA oblastí. To vyžaduje intenzivní práci a dlouhodobý koncept osevního plánu.

Pro potřeby BPS jsou produkována objemná krmiva: kukuřičná siláž, travní senáž, GPS obilovin. Používané kukuřičné hybridy jsou FAO 230–250, pro BPS je pěstována kukuřičná siláž na 250 ha. BPS o instalovaném el. výkonu 1000 kWh pracuje po dobrých zkušenostech v termofilním teplotním režimu. Termofilní režim se využívá zejména v letních měsících, kdy jsou v substrátové skladbě vysoce zastoupeny GPS a travní senáže. Tyto substráty mají obvykle zvýšený obsah vlákniny o snížené stravitelnosti, v závislosti na termínu jejich výroby. Právě podpora stravitelnosti, lépe řečeno zrychlení rozkladných procesů termofilním teplotním režimem se uplatnil na BPS Vojtěchov. Zrychlení rozkladných procesů zkracuje potřebnou dobu zdržení v BPS. Kukuřičná siláž má majoritní podíl v krmné dávce v zimním období, z důvodu omezené skladovací kapacity koncové jímky. Pro použití v BPS Vojtěchov je nutné, aby siláž měla vysokou kvalitu po celou dobu jejího skladování. Charakteristický je zde snížený odběr kukuřičné siláže v letních měsících, které mohou být pro stabilitu siláže ohrožující. V případech, kdy není siláž dokonale zakonzervovaná, neobsahuje kyselinu octovou a propionovou, dochází vlivem sekundární degradace ke snížení její energetické hodnoty.

Agronom Radomír Antoš potvrzuje nutnost produkce kvalitních objemných krmiv, kdy vlivem charakteru pozemků a omezení plynoucích z LFA režimu hospodaření je osevní plán velmi napjatý pro pokrytí potřeb BPS, ŽV a produkce tržních plodin. Slovy mladého agronoma – systematickou prací, spolupráci s kolegy z mateřského podniku ZD Maleč a externích poradců dosahujeme každým rokem pokroků, které nás k uvedenému cíli přibližují. Firma MIKROP ČEBÍN je i na tomto podniku aktivním partnerem, biologickým silážním inokulantem Energysil je zde ročně ošetřeno zhruba 10.000 t siláže pro BPS. Perspektiva podniku je spjata s pokračováním provozu BPS jejíž příjmy představují stabilní složku finančních toků. To umožňuje vedení podniku lépe realizovat dlouhodobé investice. Jakou formou bude BPS fungovat v následujících letech, je předmětem aktuálního rozhodování, výhled vysokých cen energií ve střednědobém výhledu dává jistotu provozu BPS bez ohledu na to, zdali bude produkována elektřina či biometan.

Autor článku

Ing. Martin Haitl, Ph.D.

Produktový manažer - bioplynové stanice