Kvalita – Produktivita – Flexibilita

23. ledna 2021

Josef Mojžíš (69), zakladatel společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. a její dlouholetý ředitel, zasvětil svůj celý profesní život výrobě premixů a minerálně vitaminových krmiv pro zemědělství, myslivost, drobnochovy a zájmové chovy. Ve společnosti pracuje od roku 1974. Nejdříve působil v pozici správce budov a technologií. V roce 1984 se stal vedoucím střediska Čebín spravovaného podnikem ZZN Brno. V roce 1990 realizoval vytvoření samostatného státního podniku a v roce 1993 podnik transformoval na akciovou společnost MIKROP ČEBÍN a. s.

Od vzniku samostatného subjektu od 1.dubna 1991 až do 31.12 2016 zastával funkci generálního ředitele podniku MIKROP ČEBÍN a. s.

V roce 1990 jste zastával funkci vedoucího výrobny minerálních přísad, která byla součástí státního podniku ZZN Brno. Jaká byla vaše motivace osamostatnit podnik?

Velmi brzy po změně politicko-společenských poměrů po roce 1989 se ze vzniklé atmosféry dalo vytušit, že nový řád přináší prostor pro lidi svobodomyslné, aktivní a schopné uchopit svůj život do vlastních rukou. Nová doba motivovala posunout svůj obor na úroveň světových špiček. Dosáhnout těchto cílů bez samostatnosti a následné privatizace bylo nemyslitelné.

Jak jste nakonec docílil svých cílů konkurovat otevřenému trhu?

Mezi světem a naší dosavadní praxí byl obrovský rozdíl. Ve světě byly naprosto běžné premixy a minerálně doplňková krmiva s obsahem jak makroprvku a mikroprvků, tak i vitamínů a aminokyselin. My jsme zde byli zvyklí pracovat pouze s přísadami na bázi makro a mikroprvků. Dalším důležitým rozdílem byla neexistence výrobků pro farmáře. Tehdy jsme vyráběli pouze pro míchárny krmných směsí. Tak nám vznikla první a zásadní podmínka pro úspěšnou cestu. Naučit se pracovat s vitamíny. Jinak řečeno, na teoretické rovině nastřádat znalosti o technologických možnostech a zároveň odborné znalosti v oblasti výživy hospodářských zvířat. Ty jsme pak postupnými kroky implementovali do praxe. Za této situace jsme logicky museli začít spolupracovat s laboratoří, a proto jsme si vybudovali svoji vlastní. V prvních chvílích jsme uvažovali pouze o naší vlastní kontrole – tedy o vstupní, mezioperační a výstupní kontrole. Nápad proměnit laboratoř na výživářskou přišel později. A jak se později ukázalo byl to velmi šťastný krok. Neměli jsme však zdaleka vyhráno. Museli jsme začít budovat tým s orientací na servis a poradenství pro chovatele.

Jak jste vůbec přišel na myšlenku takto radikálně změnit celý systém firmy?

V začátku jsem měl možnost vycestovat do zahraničí. Abych byl konkrétní, navštívil jsem Holandsko. Tam jsem měl možnost navštívit podniky podobné MIKROPU. Bylo ihned od začátku jasné, že cesta se bude měnit. Jiné výrobky a jiní zákazníci. Po návratu jsem začal budovat tým lidí, který by byl schopný budovat konkurenceschopnou firmu. V podstatě šlo o několik směrů – zajistit výrobu nových výrobku, zajistit kvalitu a zajistit prodejní tým. Pro zajištění výroby jsem spolupracoval s Jaroslavem Vítem. Abychom zajistili kvalitu, museli jsme vybudovat laboratoř. A tak do firmy přišel RNDr. Pavel Michele, který dlouhá léta budoval laboratoř až do dnešní podoby. A nakonec jsme museli najít cestu na trhu. Tedy začít prodávat. V našem oboru to znamená nejen umění jednat s lidmi, ale také vysokou odbornou znalost. A tak jsem se obrátil na prof. Ladislava Zemana. Ten mi doporučil svého asistenta Ing. Pavla Tvrzníka. Ten se stal obchodním ředitelem a přinesl do firmy první odborné znalosti o výživě zvířat. Vznikla již dnes známá řada našich minerálních doplňků řady pro skot prasata a drůbež. Tento tým byl prvopočáteční a spojovala nás myšlenka něco dosáhnout. Dosáhnout konkurenceschopnosti se světem. A být nejlepší. Asi někdy v té době vzniklo naše motto: „kvalita – produktivita – flexibilita“.

Mohl byste nám to trošku osvětlit s tím mottem?

Jsem přesvědčen, že pokud chcete dosáhnout určitých cílů, musíte mít jasně stanovenou cestu a vlastně i takovou filozofii. My jsme ji právě shrnuli do tohoto motta. Je to jednoduché, ale asi o to víc to platí. V první řadě je kvalita. Pokud chcete získat zákazníka, musí věřit vašemu výrobku. Kvalita dělá i dobré jméno firmy na trhu a samozřejmě je to i jakási stavovská čest vyrábět prvotřídní zboží. To asi platí ve všech oborech. Je jedno, jestli vyrábíte auta, boty nebo premixy. Na druhém místě je produktivita. Ta je spojena s cenou. Chcete sice velmi kvalitní výrobek, ale také chcete příznivou cenu. A zvýšení produktivity při jeho výrobě je jediná cesta. Jediná cesta kvalitního výrobku za příznivou cenu. Proto neustále modernizujeme výrobnu a zvyšujeme jak produktivitu, tak kvalitu výrobku. Vlastně obojí je spojeno s automatizací. Počítačem řízené procesy s minimalizací lidských zásahů dovedou velmi efektivně zvyšovat oba faktory. A abych nezapomněl na poslední bod našeho motta: flexibilita. Může se to zdát jako takový protimluv, ale zákazník je vždy na prvním místě a musíme jeho potřeby uspokojit. Nemůže na výrobek, ač kvalitní a levný, čekat dlouhou dobu. My zajišťujeme distribuci do 48 hod od přijetí objednávky. A to jsem zapomněl zmínit možnost individuálních receptur. Jen abych to shrnul, našim cílem je, aby kvalitní výrobek, vyrobený podle požadavku dané farmy a za přijatelnou cenu, byl v co nejkratším termínu dodán na podnik.

Mluvil jste pouze o výrobě. Na obchodní útvar se motto nehodí?

Platí to obecně. Naší velkou předností je poskytovaný servis. A ten samozřejmě musí vykazovat patřičné standardy. Pokud mluvíme o kvalitě, tak je to o vzdělávání našich lidí. Spolupracujeme s řadou českých i světových odborníků, pořádáme semináře a máme sestavený komplexní vzdělávací program. Zároveň disponujeme špičkovou laboratoří, která, jak již jsem uvedl, je využívána i pro výživářský servis. Jen pro představu, ročně provede 120 000 stanovení. To si myslím, že je opravdu velký kus práce. A abychom i zde dosáhli kvality, produktivity a flexibility, tak naši laboratoř průběžně modernizujeme. V poslední době jsme rozšířili služby o stanovení stravitelnosti objemných krmiv a také o obsah aminokyselin. Nesmím opomenout ani kontrolu našich výrobků a surovin. Běžnou kontrolu na obsah živin jsme již před časem rozšířili o kontrolu rozpustnosti. Tím si kontrolujme biologickou dostupnost minerálních látek.
A abychom docílili určité efektivity i při poradenství, máme vypracovaný jakýsi manuál. Nazýváme to metodikou kontrolního dne. Konkrétně se jedná o přesně sepsaný postup, jak odhalovat slabá místa na farmě a přijímat opatření k jejich nápravě. V neposlední řadě poskytujeme sledování ekonomiky výroby na farmách. Tento směr je mezi našimi zákazníky velmi populární, protože poskytuje přehled nad tokem peněz na farmě a ukazuje místa, kde lze zefektivnit výrobu. Chceme, aby naši chovatelé byli úspěšní jak po stránce chovatelské, tak po stránce ekonomické. Konec konců úspěšný chovatel je naše nejlepší reklama. Posledním bodem motta je flexibilita. I ta je velmi důležitá pro naplnění požadavků našich zákazníků. Abychom byli flexibilní ve všech směrech, rozdělili jsme náš obchodní útvar do jednotlivých segmentů a vytvořili specializace.

Josef Mojžíš s manželkou během slavnostního přípitku u příležitosti otevření nové výrobní linky v roce 2019
Josef Mojžíš s manželkou během slavnostního přípitku u příležitosti otevření nové výrobní linky v roce 2019
Mohl byste nám popsat rozdělení obchodního útvaru do segmentů a jejich vývoj?

Na počátku vlastně naši zookonzulenti dělali vše. Řešili jak obchodní stránku věci, tak i odbornou, a to ve všech kategoriích zvířat. Jak postupně přicházeli nové informace a stoupala náročnost servisu, tak jsme se rozhodli, že obchodní stránku oddělíme od stránky odborné. Dokonce jsme vytvořili specializace pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat. Vznikli tak specialisté na skot, prasata, drůbež, hobby program a později i specialista na bioplynové stanice a výrobu objemných krmiv. A aby byl zajištěn jejich odborný růst, je každý segment zaštítěn odborným vedoucím, u nás nazývaným garantem. Každý segment neustále přináší novinky v dané kategorii. Jen pro zajímavost, například v segmentu prasat spolupracujeme s předními dánskými odborníky a chovateli, v drůbeži máme systém na on-line sledování hmotnosti, pro bioplynové stanice nový výrobek pro eliminaci čpavku a síry a v oblasti konzervace objemných krmiv novou řadu konzervačních přípravků optimalizovanou pro daný typ krmení a podmínky sklizně.

Největší skupinu tvoří u nás poradenství pro chov skotu. Proto je ještě rozčleněn na podsegmenty, a ty zaštiťují ještě další garanti. Konkrétně mluvíme o těchto podsegmentech:

  • odchov telat,
  • výkrm skotu,
  • hygiena dojení a management dojíren,
  • ekologické chovy (chov ovcí a koz, pastevní chovy).

Cílem tohoto rozdělení a specializace je poskytovat servis a poradenství na vysoké úrovni, nejen v Čechách, ale i na Slovensku, kde dlouhodobě funguje dceřiná společnost MIKROP Slovensko, s.r.o. Musím přiznat, že řada špičkových chovatelů nám dala v tomto směru důvěru, a to někteří již pěknou řádku let. Z toho usuzuji, že je tato cesta správná a úspěšná.

Chtěl jsem se zeptat na vývoj výrobny. Byla tato technologie na počátku podobná?

Princip byl podobný. Ale jinak se vše změnilo. Hlavně automatizace, přesnost a rychlost. Po mé již zmíněné cestě po zahraničních premixárnách se jednoznačně ukázalo jak je stávající technologie z minulého režimu zastaralá, a že musí jít vyloženě do starého železa. Nákladová náročnost nových technologií ale mnohonásobně převyšovala stávající zdroje. Proto si modernizace vyžádala dlouhodobý investiční plán, který byl rozložen na více etap. V 90. letech jsme se zaměřili na dílčí úpravy nutné k provozu. V roce 2000 jsme instalovali nová míchací a přepravní centra s novými vahami na makro struktury. Rok 2003 byl rokem instalace automatického balícího centra. V roce 2010 byla dovršena automatizace výroby minerálních krmiv, a to vybudováním automatických vážících center na mikroprvky, vitamíny a aminokyseliny. Automatická linka dosahovala výkonu 4 t/hod. bez zásahu člověka. V roce 2019 byla vybudována nová plně automatická výrobna premixů a MDK, do které bylo vloženo 25 let zkušeností. Tato linka má hodinový výkon 6 t. V roce 2013 byla vybudována samostatná linka na výrobu MKS s výkonem 2 t/hod.

A co Vaše koníčky? Měl jste na ně vůbec čas?

Mám to štěstí, že moje práce je mým koníčkem. Skoro bych řekl, že to byl můj životní styl. Za svou kariéru jsem potkal spousty lidí a musím se pochlubit. Mám hodně kamarádů. Vlastně naši zákazníci se po čase proměnili v opravdu dobré přátele. Tím, jak jsme sdíleli starosti a vzájemně si pomáhali, tak nás to i sblížilo. Ale zbyl čas i na jiné aktivity. Pro mě je to tenis, lyžování, rybaření a myslivost. Když nad tím tak uvažuji, svoji největší vášeň, a to je myslivost, dělám proto, že ji dokážu sdílet s přáteli. To je pro mě ten největší odpočinek a relax. Díky myslivosti jsem tak měl možnost se seznámit se zajímavými a inspirujícími lidmi nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Popravdě jsem nikdy nedovolil, aby slovenský MIKROP byl v pozici zahraničního obchodu. Byli jsme vždy firma Československá a tím zůstaneme. Asi to bude mým vztahem ke Slovensku. Hrozně rád tam jezdím a nikdy jsem se tam necítil jako cizinec. Tak proč zahraničí?

MIKROP ČEBÍN a. s. slaví 30 let. Co byste popřál firmě k narozeninám?

MIKROP je veskrze rodinná firma, a to celých 25 let, proto jsem pracoval na tom, aby vztahy mezi mými lidmi byly více než kolegiální. Vždy jsem chtěl, abychom byli prostě jedna velká rodina. Z tohoto důvodu je mým prvním přáním: nechť management dál naplňuje tuto filosofii dlouhá léta tak, aby se všichni zaměstnanci v MIKROPU cítily co nejpohodověji, a aby měli ze své práce uspokojivý pocit. Jen tak můžeme získat spousty spokojených a úspěšných zákazníků. A moje největší přání? MIKROP a jeho úspěšnost je bytostně spjatá s českým a slovenským zemědělstvím a s jeho živočišnou výrobou. Proto z celého srdce přeji zemědělcům a chovatelům kultivované prostředí pro jejich práci a veřejnou úctu k jejich stavu.

Důležité je, aby jim Evropa vytvářela příznivé podmínky a ne naopak. Jen tak budou schopni zabezpečovat pro život lidí to nejdůležitější, a to jsou kvalitní potraviny pro naše národy.

Mnoho zdraví a štěstí všem minimálně do dalších 30 let.

Děkuji za rozhovor. Ptal se Ing. Jiří Kostkan

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu