Kukuřice

14. července 2022

Kukuřičné siláže mají dominantní postavení v podobě hlavního energetického vnosu do krmných dávek produkčních zvířat. Požadavek na vysoký obsah škrobu s sebou nese také potřebu na zvýšení aerobní stability těchto siláží. Jaké výzvy v tomto ohledu řešili, a jak se s nimi vypořádali, jsme se zeptali ředitele akciové společnosti AG Skořenice Ing. Martina Píchy a hlavní zootechničky Ing. Ivy Hrubé ve společnosti AGROTECH, spol. s r. o. Poličná.

AG Skořenice sídlí nedaleko Chocně v nadmořské výšce okolo 280 m. Hospodaří na 880 hektarech orné půdy a 370 hektarech trvalých travních porostů. Půdy v této oblasti jsou převážně lehké, náchylné k přísuškům. Společnost chová 550 kusů dojnic holštýnského skotu v moderním provozu na středisku živočišné výroby v Újezdu u Chocně. Kejda od dojnic je spolu s biomasou využívána do bioplynové stanice o celkovém výkonu 1 MW. Vysoké požadavky na množství vyráběných objemných krmiv znamenají, že převaha ploch je vyhrazena pro jejich produkci. Kukuřice je pěstována na 330 hektarech a část potřeby je kompenzována i nákupem zelené hmoty určené k silážování. Toto vysoké zatížení s sebou nese i zvýšenou potřebu eliminace chorob a škůdců. Proto je zde stále prováděna orba s důkladným zapravením posklizňových zbytků, ale jsou také zkoušeny i nové způsoby biologické ochrany. Proti zavíječi jsou používány vosičky rodu Trichogramma, jejichž samičky kladou vajíčka do vajíček zavíječe, a tím je ničí. Aktuálně probíhá poloprovozní pokus, jehož cílem je ověření účinnosti biologických přípravků na bázi trichodermy proti fuzariím. Monitoring porostů probíhá v průběhu celého vegetačního období a bude následně vyhodnocován na obsahy mykotoxinů.

Hybridy kukuřice byly v minulosti vybírány zvlášť pro BPS a pro dojnice, nyní jsou upřednostňovány ty, které jsou určené primárně pro výrobu siláže pro skot. Také před sklizní jsou ty nejlepší pozemky vybrány přednostně pro dojnice (vyrovnanost porostů, obsah škrobu, zdravotní stav porostů, sušina). Ke sklizni je využívána řezačka se systémem shredlage, kde oceňují možnost delší řezanky a dokonalého narušení všech zrn. Toto společně s vhodným inokulantem umožňuje dřívější zkrmování nové siláže při zajištění vysoké stravitelnosti škrobu. Sušina při sklizni se obvykle pohybuje kolem 35 %, při zajištění maximálního uložení škrobu v zrnu. Výška strniště je regulována dle výnosu a potřeb na vyrobené množství, ale vždy je snaha o vyšší a zajištění zvýšené koncentrace energie v siláži. Řezanka je navážena do silážních žlabů, pečlivě a rovnoměrně rozhrnovaná a následně dusána pomocí soupravy traktoru a vagonových kol.

Při rozhodování o používaném inokulantu hrál roli i problém s rozvojem kvasinek a výskytem alkoholu v kukuřičné siláži v minulosti. Na podniku proběhl v roce 2018 provozní pokus s použitím inokulantu na bázi nové kombinace bakterií L. hilgardii a L. buchneri s vynikajícím výsledkem, který potvrdil schopnost významně omezit rozvoj kvasinek a plísní v siláži, a to i ve srovnání s konkurenčními produkty. Produkty MAGNIVA, nesoucí tuto technologii v řadě Platinum, jsou od jejího uvedení na trh v roce 2020 jasnou volbou a využívají se do všech sklízených plodin. Toto řešení naplňuje nejen požadavek na zvýšení stability, možnost časného zkrmování, ale i snadné rozpouštění a možnost použití v nízkoobjemových aplikátorech.

AGROTECH, spol. s r. o. hospodaří na Valašsku na celkové výměře 1240 hektarů zemědělské půdy, z toho na ornou půdu připadá 990 hektarů a 250 hektarů na trvalé travní porosty. Společnost chová zhruba 310 kusů hovězího dobytka, z toho 155 kusů dojnic, dále provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1 MW a posklizňové zbytky z obilí využívají na výrobu agropeletek na topení.

Kukuřice pro výrobu siláže se pěstuje zhruba na 300 hektarech. Pro výživu dojnic je využívána přibližně čtvrtina až třetina z této plochy a při výběru hybridů je kladen důraz na stravitelnost. I zde byly v minulosti využívány vosičky v rámci biologické ochrany. Průběh vývoje ukládání škrobu v palicích je průběžně sledován metodou NIRS. V minulém roce byla zakoupena nová řezačka s technologii shredlage a microdosing aplikátorem. Optimální zpracování řezanky a narušení zrna dává předpoklad k vyšší využitelnosti u zvířat, ale i využití ve fermentoru BPS. Přednost při výběru pozemků ke sklizni mají vždy dojnice a následně je sklízena hmota pro bioplynovou stanici. Výška strniště je upravována dle stavu porostu tak, aby se zamezilo nežádoucí kontaminaci řezanky. Zkušenosti ukazují, že sušina při sklizni je optimálně do 35 %, aby bylo možno materiál dobře vrstvit a udusat v silážním žlabu. K tomu je vyžíván manipulátor vybavený silážními vidlemi a o důkladné udusání se stará traktor s vagonovými koly.

Stabilita fi nální siláže je zde důležitým parametrem, protože silážní žlab je poměrně široký a kukuřice v něm uskladněná je používána pro celoroční krmení. Je tedy potřeba zabezpečit vysokou kvalitu siláží bez zbytečných ztrát. V posledních letech je využíván produkt MAGNIVA Platinum 2, který v kombinaci s kyslíkově bariérovými plachtami SealPlus vyhovuje přesně těmto požadavkům.

Kvalita vyráběných objemných krmiv má v podniku vysokou prioritu. Místní management si velmi dobře uvědomuje, že při zachování stávající technologie ustájení se jedná o parametr, který nejvýznamněji určuje ekonomiku výroby mléka, ale i zdravotní stav dojnic. Právě poslední roky ukázaly pozitivní dopady zlepšené kvality a dostatečné stability siláží na výrazný úbytek metabolických poruch u dojnic a také významný pokles počtu somatických buněk v mléce.

Plánů do budoucna zde mají mnoho. Rekonstrukce stávajících silážních žlabů či výstavba nových, nová stáj pro produkční zvířata, dojírna či technologie na monitoring stáda. V každém případě aktuálně je nejefektivnější možností výroba vysoce kvalitních objemů. A to, že se toto úsilí vyplácí, ukazují výsledky z KÚ, kdy podnik aktuálně dosahuje užitkovosti 35 litrů na dojenou krávu.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv