Travní senáž

11. května 2022

Při výrobě senáže z travních porostů je potřeba zohlednit mnoho faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu. Intenzita pěstování, hnojení, obnovování či přísevy mají zásadní dopad na obsah živin. Management sklizně výrazně ovlivní kvalitu. A jak si s těmito výzvami poradili ve významných zemědělských podnicích, na to jsme se tentokrát zeptali v ZOD Mrákov a ZEOS LOMNICE a. s.

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov obhospodařuje celkově 2800 hektarů v jižní části okresu Domažlice a detailní informace nám poskytl předseda představenstva Ing. Jiří Schamberger. Hlavním odvětvím živočišné výroby je chov skotu na mléčnou produkci. Základní stádo čítá 1 250 kusů holštýnských dojnic. Podnik provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1 MW. Pro rostlinnou výrobu je hlavním úkolem zajistit krmivovou základnu. Od roku 2020 je ZOD Mrákov zapojeno do projektu Demofarmy, kde je hlavním záměrem prezentovat ucelený systém hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině. Za tímto účelem pořádají polní dny s odbornými přednáškami a praktickými ukázkami v terénu zaměřené na protierozní pěstování kukuřice, ochranu půdy a výživu dobytka.

Na trvalé travní porosty připadá 960 hektarů z celkové výměry. Každoročně probíhá obnova zhruba 50 hektarů s využitím jetelotravních směsí s hybridními travami. Pro hnojení je využíván především fugát z bioplynové stanice aplikovaný do drnu tak, aby se zamezilo ztrátám dusíku, ale také kontaminaci píce. V podniku je zaběhnutá praxe, že nejkvalitnější senáže jsou určeny pro výživu skotu, zbylé pak pro bioplynovou stanici.

Pro dosažení vysoké kvality výsledné senáže je velmi důležitý termín sklizně. Nejoptimálnějším momentem je období těsně před metáním. Aby bylo možné sklidit v optimální fázi maximální množství píce, využívají zde dvě silážní linky k plnění dvou silážních žlabů. Velký důraz je kladen na intenzitu zavadání a následnou šetrnou manipulaci, aby se zamezilo kontaminaci sklízeného materiálu zeminou. Rovnoměrné vrstvení a důkladné udusání je samozřejmostí.

Při výběru silážního inokulantu je vedle praktických parametrů jako dobrá rozpustnost kladen důraz především na rychlé okyselení silážovaného materiálu a rozsah použití. I z tohoto důvodu je používán biologicko-enzymatický přípravek MAGNIVA Classic+.

Zakrývání silážních žlabů je řešeno buď kombinací mikrotenové a černobílé plachty, nebo použitím plachet SealPlus s kyslíkovou bariérou. K zatížení jsou použity pneumatiky a podél stěn zátěžové sáčky plněné kamínky.

Jak již bylo řečeno, výslednou kvalitu a živinové složení významně ovlivňuje časnost sklizně. A zde je největším rizikem, aby se v daném období našlo těch „několik“ dní bez deště a sklizeň mohla proběhnout. Dalším problémem, se kterým se v místních podmínkách setkávají, je poškození porostů divokými prasaty. Proto na jaře louky pravidelně rovnají vláčením a ty nejvíce poškozené pozemky se nesklízejí, aby se zabránilo kontaminaci zeminou.

ZEOS LOMNICE a. s. hospodaří v okresu Semily se sídlem v Lomnici nad Popelkou. O své zkušenosti a informace o podniku se s námi podělili předseda představenstva Ing. Jiří Lacina a místopředseda představenstva a zároveň vedoucí živočišné výroby této společnosti Miloš Kubánek. Zemědělská výroba je uskutečňována na 2 500 hektarech zemědělské půdy, z toho je 1 670 ha orné půdy a zbytek připadá na trvalé travní porosty. Dojnice jsou chovány na dvou farmách v celkovém počtu cca 850 kusů.

Travní porosty byly v minulosti obnovovány převážně „totálním“ způsobem, v posledních letech s ohledem na dodržování protierozních podmínek pak přímým přísevem. Část je pak ponechána spíše pro extenzivní užívání. Pro přihnojení těchto porostů se využívá především kejda, na části pak průmyslová hnojiva. O tom, zda výsledná senáž bude využita pro výživu dojnic nebo pro mladý dobytek, rozhoduje především její živinové složení.

Počátek sklizně v místních podmínkách obvykle vychází na druhou polovinu května, ale rozhodující je odpovídající fenofáze před metáním. Sečení píce zajišťuje několik traktorových souprav s nesenými žacími mačkači, nahrabování pak standardní rotorové shrnovače. V minulosti byly na části sklízených ploch využívány senážní vozy, ale z důvodů zvýšení kvality řezanky a výkonosti byly nahrazeny druhou sklízecí linkou se samochodnou řezačkou. V rámci urychlení sklizně a nedostatku pracovníků byla v loňském roce část první podnikové sklizňové linky nahrazena externí službou. S ohledem na eliminaci kontaminace píce hlínou, především v lokalitách, kde jsou porosty poškozené od černé zvěře, je jako minimum pro strniště brána hodnota 10 cm. Vyšší strniště napomáhá i lepšímu zavadání píce na pokosu a má i vliv na další obrůstání a výnos další seče. Manipulaci na senážních žlabech zajišťuje teleskopický manipulátor a kloubový nakladač s rozkládacími hydraulickými vidlemi a dusání pak traktory s vagonovými koly.

Při rozhodování, jaký silážní inokulant bude použit, bylo s ohledem na rychlost vybírání zohledněno hledisko potřeby zvýšené stability senáže v období zkrmování. MAGNIVA Platinum 3 byla vhodnou volbou i z důvodu potřeby časného otevření a zkrmování již po 15 dnech od zasilážování. Pro hermetické uzavření silážních žlabů je používán standardní systém mikrotenové a černobílé plachty. K zatížení jsou pak používány pneumatiky a betonové panely. Travní senáže jsou v současné době především určeny pro výživu mladého dobytka a suchostojných krav. Pro výživu dojnic jsou vybírány jen ty nejkvalitnější s vysokým obsahem dusíkatých látek a jsou postupně nahrazovány pícninami pěstovanými na orné půdě, jako jsou jetelotrávy, jetele, směsky s hrachem a jetelovojtěšky.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv