Čistá siláž je lepší siláž

18. února 2022

Ucelený systém řízení výroby kvalitních objemných krmiv, který napomáhá odhalit kritická místa a v konečném důsledku vede k plnému využití produkčního potenciálu zvířat, zlepšení parametrů jejich užitkovosti (mléčné, masné) a zlepšení rentability zemědělského podniku.

Efektivita a ziskovost výroby mléka v roce 2021 byly poznamenány výraznými nárůsty cen vstupů do zemědělské prvovýroby a tato situace nás bude provázet i v roce letošním.

Přestože výkupní cena mléka v průběhu roku narůstala (graf vlevo) a v listopadu 2021 se dle dat SZIP pohybovala okolo 9,38 Kč/l, neznamenalo to díky prudkému nárůstu nákladů automaticky i navýšení zisku z produkce. Mnoho podniků proto opětovně přehodnocuje ekonomiku výroby mléka a její rentabilitu ve vlastních podmínkách. V takovém okamžiku je potřeba se zaměřit především na položky, které má producent mléka čistě ve svých rukou.

Při pohledu na graf vpravo je na první pohled jasné, že zaměření se na kvalitu vlastních vyráběných krmiv, které se podílí na celkových nákladech na výrobu mléka z téměř 25 %, je klíčové. Ceny mnoha nakupovaných komponentů, včetně elektrické energie, plynu či nafty obvykle příliš neovlivníme. Pojďme se tedy zaměřit na největší díl z koláče nákladů, a tím jsou právě náklady na krmiva vlastní.

Projekt čistá siláž se zaměřuje na tři hlavní oblasti. První si klade za cíl řídit proces výroby siláže od pole přes silážní žlab až po krmný stůl. Druhá oblast definuje pravidla výroby se zaměřením na objemná krmiva z pohledu kvality a chutnosti. Třetí část zdůrazňuje ekonomickou návratnost a finální ziskovost výroby mléka.

1. Management sklizně a výroby čisté siláže

Výroba čisté siláže začíná na poli. V tomto kroku se systém zaměřuje na potřebu zajistit sklizeň čisté píce. Nejčastější kritické body v této části výroby představují kontaminace sklízené píce hlínou nebo zbytky po hnojení (např. kejda, digestát), poškození rostlin (hmyz, kroupy, záplavy atd.), uhynulá zvířata v porostu (hlodavci, ptáci), vysoký obsah plísní, kvasinek a mykotoxinů v píci.

Dobrá silážní praxe proto klade důraz kromě správného načasování také na čistotu sklizně, kterou významně ovlivňuje stav porostu před sklizní, na výšku strniště a v neposlední řadě i management pracovních operací v silážním žlabu. Vyčištění žlabu před samotným silážováním, následné omezení kontaminace silážované hmoty hlínou při navážení a samozřejmě i dostatečné udusání na potřebnou míru patří mezi základní předpoklady úspěšné fermentace. Tento krok významně ovlivňuje i výběr vědecky ověřeného silážního aditiva. V průběhu celé silážní sezóny se mění plodiny, podmínky sklizně i nároky na fermentační proces a tomu je potřeba přizpůsobit i výběr vhodného inokulantu. Doby univerzálních řešení jsou již minulostí, a kdo chce cílit na záruku nejvyšší kvality, nemůže vsadit na „jednouchá“ řešení.

Silážní inokulanty MAGNIVA zajišťují rychlou primární fermentaci a zároveň nárůst aerobní stability, která je klíčová pro následnou ochranu vyrobené siláže proti rozvoji škodlivých patogenů a vzniku potenciálních zdravotních rizik u zvířat. Zásadně důležité je správné zakrytí a utěsnění silážního žlabu. Vzduch, který se v průběhu skladování dostane do siláže, způsobí rozvoj plísní, kvasinek a dalších nežádoucích mikroorganismů. Velmi výhodným řešením se stává používání kyslíkově bariérových plachet.

2. Vysoce kvalitní čistá siláž, kterou vaše dojnice budou chtít

Silážní inokulanty MAGNIVA podporují výrobu čisté siláže, protože při jejich vývoji byl kladen důraz hned na několik důležitých požadavků. Rychlý pokles pH, který zajistí inhibici nežádoucích bakterií. Ochranu před degradací dusíkatých látek na nebezpečné sloučeniny, které mají při jejich zkrmování negativní dopad na produkci a zdravotní stav zvířat. Tvorbu aerobně stabilního krmiva s nízkým zastoupením kvasinek a plísní, což vede k omezení rizika narušení bachorového prostředí.

Zachování chutnosti vyrobené siláže, které zajišťuje atraktivitu pro zvířata a bezproblémový příjem potřebného množství sušiny pro jejich produkci. Zachování stabilního pH i po otevření silážního žlabu je základním předpokladem udržení výše jmenovaných parametrů v krmné dávce. Mnoho pokusů sledujících rozdíl hodnot pH u siláží vystavených opětovnému působení vzduchu po jejím otevření potvrzují důležitost kvalitní fermentace. Zatímco siláž ošetřená MAGNIVA Platinum 2 vykazovala po šesti dnech aerobní expozice pH 4,07, u neošetřeného, kontrolního vzorku bylo pH 7,42.

 

3. Zkrmování čisté siláže znamená zlepšení efektivity výroby mléka a masa

Dokonalá a rychlá fermentace společně s nárůstem aerobní stability siláže snižují nejen samotné ztráty sušiny, ale zajišťují více zkrmitelné siláže, snižují náklady na výrobu objemných krmiv (minimalizace ztrát spojených s nutností odstraňovat nezkrmitelné části siláží) a v konečném důsledku vedou ke snížení nákladů na výrobu mléka. Zlepšená aerobní stabilita znamená významné snížení nežádoucích mikroorganismů a zdravotně nezávadnou siláž pro vaše zvířata. Čistá siláž znamená zlepšení efektivity výroby mléka a masa. Zároveň zkrmování čisté siláže podporuje kvalitu finálních produktů (maso, mléko, sýry atd.) a pomáhá využít maximální produkční potenciál vašich zvířat.

Jeden z mnoha provozních pokusů zaměřených na efektivitu krmiva uskutečnil A. Bach et al. (2019). V pokusu byly dojnice pokusné skupiny krmeny kukuřičnou siláží o sušině 32 až 35 % ošetřenou přípravkem MAGNIVA Platinum 1, zatímco kontrolní skupina byla krmena neošetřenou siláží. Skupina krmená ošetřenou siláží vykázala nárůst obsahu tuku (g/den) a statisticky významného navýšení efektivity krmiva o 0,06. Toto navýšení představuje o 60 kg více mléka z každé tuny zkrmené siláže ve prospěch ošetřené siláže.

Projekt čistá siláž

V rámci implementace systému čistá siláž zavádí společnost MIKROP ČEBÍN a. s. ucelený systém kontrolních bodů jako součást servisu pro své zákazníky. Cíl je v zásadě velmi jednoduchý a zahrnuje všechny výše vyjmenované pilíře: výroba vysoce kvalitní siláže, která neztrácí na účinnosti v průběhu samotné výroby, skladování ani při zkrmování, a v konečném důsledku napomáhá zajistit ziskovou výrobu mléka na jednotlivých farmách. V průběhu následujících měsíců vám budeme přinášet příběhy úspěšných zemědělských podniků, které se s vámi podělí o své zkušenosti. Postupně vám tak přineseme praktické informace dle jednotlivých plodin (silážní žito, travní porosty, jeteloviny, luskovinoobilné směsky a kukuřice pro skot i bioplynové stanice). Věříme, že v našich příspěvcích naleznete praktické rady, ověřené zkušenosti a inspiraci i pro vaši praxi výroby siláží. Za celý tým MIKROP ČEBÍN a. s. vám v tomto snažení přeji mnoho úspěchů a samozřejmě nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv