Chov nosnic

27. ledna 2022

v ekologickém zemědělství

Zvyšující se zájem o potraviny v bio kvalitě je trendem posledních let nejen u našich západních sousedů. Také tuzemští spotřebitelé poptávají více a více kvalitní potraviny, které jsou vyrobeny podle standardů ekologického zemědělství, způsobem šetrným k životnímu prostředí a krajině, ve které žijeme. Jen za posledních pět let se objem prodeje biopotravin českými subjekty zdvojnásobil a dosáhl 7 mld. Kč. V posledních letech je tempo růstu prodeje biopotravin již dvojciferné.

Poptávka převyšuje nabídku především u produkce bio vajec a bio drůbežího masa. To je příležitost nejen pro malé ekofarmy, ale i pro specializované provozy. Zatímco stavy skotu v EZ (ekologické zemědělství) stagnují a odbyt biomléka za férovou cenu je stále problematičtější, stavy nosnic i vykrmovaných brojlerů meziročně rostou téměř o 10 %. Celkově bylo v ČR chováno (stav k 31. 12. 2019) téměř 20 000 nosnic a roční produkce (2019) dosahovala 291 050 vajec. Obvyklá realizační cena bio vajec pro konečného spotřebitele se pohybuje okolo 10 Kč/ks.

Nahlédněme pod pokličku ekologicky chovaným nosnicím

Zákonný rámec pravidel je dán prostřednictvím NR č. 848/2018 (jeho odložená platnost je od 1. 1. 2022), dále pak zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., NK (ES) č. 889/2008, a Metodickými pokyny MZe ČR č. 3/2016 a č. 4/2016.

V EZ je chov zvířat vázán na hospodaření na půdě

Chov nosnic i všech ostatních hospodářských zvířat (s výjimkou včel) je v ekologickém zemědělství vázán na půdu. Hospodařit na zemědělské půdě musí zemědělec sám, nebo prostřednictvím jiného zemědělce, od kterého si smluvně zajistí využívání provozních jednotek (např. smluvně si u něj zajistí plochy pro výběhy nebo pastvy, aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv apod.). Jaká výměra zemědělsky využívané půdy je tedy potřebná pro konkrétní hejno nosnic? Je dána maximální povolenou intenzitou chovu, která nesmí překročit 170 kg organicky vázaného dusíku (ve vyjmenovaných hnojivech) na hektar za rok. Do toho se nezapočítává pastevní výkal – nejsou vyjmenovaným hnojivem. Pro hrubou představu – 300 nosnic je 1VDJ, která vyprodukuje 175 kg dusíku v čerstvém trusu za rok.

Nově bude povolena tzv. souběžná výroba, tj. zemědělec bude moci provozovat na části podniku ekologickou a na jiné části konvenční výrobu. V případě bio nosnic lze ostatní druhy hospodářských zvířat chovat konvenčně. Nesmí ale chovat v konvenčním systému nosnice (nebo vykrmovat brojlery) a současně mít jiné hejno nosnic či brojlerů i v ekologické části hospodářství.

Pořízení hejna

Volba plemene nebo hybridní kombinace je na vůli chovatele. Musí ale brát zřetel na přizpůsobivost pro konkrétní podmínky chovu, na jeho vitalitu a odolnost vůči nákazám. Prevence chorob, podpora imunity zvířat a dobré chovatelské podmínky jsou hlavním nástrojem chovatele proti úhynům a nákazám.

Nákup zvířat je možný pouze od jiného ekologického chovatele. Pro usnadnění takového nákupu vytvořilo MZe databázi dostupných zvířat z EZ. Přístupná je na internetové adrese
http: //eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/inzeraty/Prehled. Nejsou-li na trhu takováto zvířata k dispozici, lze požádat MZe o výjimku na nákup kuřat do stáří 3 dnů z konvenčního chovu. Dosud bylo možné získat výjimku na nákup kuřic do stáří 18 týdnů z konvenčních chovů, od 1. 1. 2022 ale tyto již nebudou udělovány. Pro chovatele bio nosnic je to nyní jeden z nejpalčivějších problémů, protože ak-tuálně není na českém trhu dostatek kuřic odchovaných v EZ (co je pro jednoho problém, může být pro jiného příležitost). Aby se kuřata nakoupená z konvenčních chovů mohla stát BIO, musí projít šestitýdenním přechodným obdobím.

Budovy a prostory pro chov nosnic

Na rozdíl od konvenčně chovaných nosnic mají ty v BIO chovech přístup i na otevřené prostranství, které je pokryté vegetací. Takovéto výběhy musí být vybaveny rovnoměrně rozmístěnými úkryty před predátory a nepřízní počasí a nesmí zasahovat do větší vzdálenosti od drůbežárny (výstupního otvoru), než 150 m (lze i max. 350 m, pak je ale dán minimální počet přístřešků 4 ks/ha). Za úkryt lze považovat kromě přístřešků i stromy či keře. Minimální rozloha venkovní plochy jsou 4 m2/nosnici. Do venkovních výběhů musí mít nosnice přístup za denního světla alespoň po dobu 1/3 svého života (s výjimkou nařízených dočasných opatření, např. kvůli ptačí chřipce apod.).

Budovou pro chov nosnic může být pevná stavba nebo mobilní kurník. Tyto objekty mohou být rozčleněny na jednotlivé oddíly. V každém z nich může být hejno nejvýše o velikosti 3 000 nosnic. To vše při maximálním počtu 6 nosnic/m2 využitelné vnitřní plochy drůbežárny. Drůbežárny mohou být i vícepatrové (max. 3 patra včetně přízemí). Provedení pater musí zabránit propadávání trusu do nižších pater, musí být čistitelná a nosnice z nich musí mít dobrý přístup do ostatních pater a samozřejmě do výběhu. Také musí umožňovat snadnou kontrolu zvířat.

Podlaha ve vnitřních prostorech drůbežáren musí být pevná minimálně z 1/3 celkové plochy a pokrytá podestýlkou. Nezbytným vybavením jsou i hřady nebo vyvýšená sezení. Minimální délka hřadu je 18 cm/ks. Snášková hnízda jsou předepsána v minimálním počtu jedno na 7 nosnic, nebo v případě společného hnízda 120 cm2/nosnici. Světelný režim lze doplnit umělým zdrojem osvětlení na prodloužení dne na max. 16 hod., přes noc ale musí být klidový režim bez osvětlení v nepřetržité délce min. 8 hod.

Veterinární péče

V ekologickém zemědělství je preferována především prevence chorob. Ta začíná už výběrem plemen a linií, které jsou odolné a vhodné do konkrétních podmínek, zajištěním vhodného prostředí a pracovních postupů, umožnění volného pohybu a podpory přirozených potřeb nosnic (hrabání, popelení), udržování dobrých hygienických podmínek apod. Podpořit dobrou imunitu zvířat lze i kvalitními krmivy. Chemicky syntetizovaná alopatická léčiva (včetně antibiotik) se mohou používat pouze k léčebným účelům, nikoliv k plošným preventivním medikacím. Při jejich použití se zdvojnásobuje předepsaná ochranná lhůta. Při opakovaném použití v jednom roce víc než 3×, nejsou takto ošetřená zvířata považována za ekologická a pro znovuzískání tohoto statusu musí projít přechodným obdobím, které trvá 6 týdnů. U zvířat s produkčním cyklem kratším než jeden rok je povolená max. jedna aplikace. Povolené jsou vakcinace, odstraňování parazitů a povinné programy eradikace. K čištění a dezinfekci stájí a zařízení se mohou používat jen prostředky, které jsou vyjmenované v příloze nařízení komise.

Čím lze krmit…

K základním principům ekozemědělství patří používání krmiv z vlastní produkce podniku. Není-li to možné, může chovatel krmiva nakoupit u jiného ekologického zemědělce nebo výrobce bio krmiv ze stejného regionu. V řeči zákona je „stejným regionem“ v případě tuzemských chovatelů myšleno území celé České republiky a přilehlých sousedních oblastí (Slovensko, sousední spolkové země Sasko a Bavorsko v Německu, Maďarsko, Rakousko, z Polska pak vojvodství Dolnoslezské, Opolské, Slezské a Malopolské). V chovech bio nosnic je obvyklé, že chovatel nakupuje kompletní bio krmné směsi nebo si připravuje vlastní směs z obilného šrotu, bílkovinných koncentrátů a doplňků minerálních krmiv.

Všechny suroviny zemědělského původu musí být v BIO kvalitě, max. 25 % může být nakoupeno z 2. roku přechodného období. BIO krmné směsi se liší od konvenčních především absencí extrahovaných šrotů, syntetických aminokyselin, GM plodin apod. Podrobný seznam krmiv a krmných surovin, které lze použít, je součástí nařízení komise č. 889/2008. Z toho je patrné, že produkční účinnost bio směsí je obvykle o něco nižší, než může být u konvenční směsi. Přesto v ČR bio chovy nosnic dosahují průměrné produkce 230 ks vajec za snáškový cyklus (tento průměr je ovlivněn i chovy nepoužívajícími kompletní krmné směsi).

Krmiva značky MIKROP

MIKROP ČEBÍN a. s. je certifikovaným výrobcem bio krmiv. Pro chovatele bio nosnic vyrábíme granulovanou krmnou směs BIO NOSNICE (certifikována jako BIO), která svým složením dává předpoklad dobrého zdravotního stavu nosnic a vysoké produkce vajec. Navíc je tato směs ve formě velmi drobných granulí, které nosnice velmi dobře přijímají, a je tak zamezeno i selektivnímu přebírání jednotlivých komponent směsi.

Pro chovatele nosnic v ekologickém režimu, kteří si připravují krmné směsi z vlastních surovin, vyrábíme i minerální doplněk VN-E, jenž obsahuje všechny potřebné minerály a vitamíny. Vápenný grit, který je také součástí našeho portfolia produktů pro ekologické chovatele slepic, je určen k podpoře zlepšení kvality skořápek vajec. Bílkovinný koncentrát BK DRŮBEŽ-E slouží k přípravě kompletní krmné směsi smícháním s vlastním obilím. Tento výrobek je zdrojem bílkovin, minerálních látek a vitamínů. Vše je certifikováno jako „KEZ doporučuje pro EZ“.

Autor článku

Ing. Jiří Dudek

Produktový manažer