Kvalita objemných krmiv a jejich hodnocení

16. března 2022

Výroba kvalitních objemných krmiv je jeden z klíčových každoročních procesů na zemědělském podniku chovajícím dojnice. Jak ale získat informace o kvalitě a úspěšnosti tohoto snažení?

Pro vyhodnocení kvality vyrobených siláží mohou naši zákazníci využít hned několik metod, které poskytnou objektivní zpětnou vazbu a určí, do jaké míry je zvládnutá technologie sklizně na daném podniku.

Obr. č. 1 - Odběr vzorku
Obr. č. 1 - Odběr vzorku

Odběr reprezentativního vzorku

V případě, že je silážní žlab ještě uzavřený, máme možnost odběru vzorku pomocí vrtu. Měli bychom mít ale na paměti, že se jedná o velmi orientační vzorek, a zřídka kdy bude vypovídat o skutečné kvalitě skladované siláže. Jednoznačně je proto dávána přednost vzorkování takzvaně „ze stěny“, tedy odebrání reprezentativního vzorku z celé plochy čela otevřeného žlabu. I v tomto případě je potřeba dodržet určitá pravidla. Jako pomůcku lze využít tvar písmene „W“ a podél jeho linie odebrat v celé šíři žlabu 9–12 dílčích vzorků, které následně promícháte a vytvoříte směsný vzorek, který bude použit pro laboratorní rozbor. Vyhněte se místům, která nejsou využívána pro zkrmování zvířatům (skrývka apod.). Vzorek siláže vložte do čistého, označeného igelitového sáčku, ze kterého odstraňte ideálně veškerý zbytkový vzduch (vakuování). Následuje co nejrychlejší transport vzorku do laboratoře.

Analýza vzorku v laboratoři

Pokud je to možné, dejte vždy přednost zpracování vzorku, jehož analýza bude určena pro výpočet krmné dávky, v laboratoři. Přenosné přístroje NIR mohou být využívány jako pomůcka pro rychlé stanovení a ověření na místě, ale nejsou dostatečně přesné pro exaktní stanovení, které je zapotřebí pro správné nastavení všech parametrů KD u vysokoprodukčních zvířat. Laboratoř společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. ročně uskuteční zhruba 100 tisíc stanovení na moderním laboratorním vybavení a poskytuje našim zákazníkům širokou škálu služeb. Přesnost a správnost analýz je každoročně ověřována účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách, které provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Obr. č. 2 - Fenofáze porostu
Obr. č. 2 - Fenofáze porostu

Zaměřme se nyní na výsledky laboratorní analýzy, které souvisejí s kvalitou managementu a technologie sklizně. Mezi základní parametry pro tato hodnocení patří:

Sušina – získáme jasnou představu, zda se během silážování podařilo udržet silážovanou hmotu v bezpečném rozsahu sušiny pro sklizeň dané plodiny. Podrobnější informace k tomuto tématu získáte v sérii článků „Jak ochránit nutriční hodnotu píce v praxi“, které byly uveřejněny v časopise Náš chov II.–VII. 2021 a jsou k dispozici i na našich webových stránkách www.mikrop.cz v sekci Silážování.

NL, škrob, ADF, NDF – při vyhodnocování těchto parametrů optikou silážování posuzujeme správné načasování sklizně (fenofáze). Pro maximální využití produkčního potenciálu porostu je potřebné zvolit správný moment pro sklizeň. Jedná se o kompromis mezi narůstajícím potenciálním množstvím sklizené hmoty a jeho produkční účinností (obsah živin a jejich stravitelnost).

Popeloviny – tato hodnota představuje celkové množství minerálních látek v plodině, ale také stupeň kontaminace sklízené hmoty. Vyšší hodnoty jsou ovlivněné nejčastěji nízkým strništěm, případně nahrabáním hlíny. Nárůst popelovin nad přirozený obsah výrazně ovlivňuje kvalitu (např. riziko rozvoje klostridií) a rychlost fermentace.

Fermentační kyseliny, pH – hlavní a žádoucí produkt řízené fermentace je kyselina mléčná, která způsobuje rychlý pokles pH na stabilní hodnoty kolem 4. Optimální poměr kyseliny mléčné k ostatním kyselinám je 3 : 1 nebo více. Další kyselinou je kyselina octová, která pozitivně ovlivňuje především dlouhodobou stabilitu siláže. Cílem je udržet uvedený poměr, aby nedocházelo ke snížení chutnosti a omezení příjmu u zvířat. Přítomnost kyseliny máselné ukazuje na nesprávně zvládnutou fermentaci. Mezi nejčastější příčiny patří kontaminace půdou, kontaminace kejdou, digestátem nebo fugátem a nízká sušina spojená s vysokým udusáním.

Graf č. 1 - Vazba mezi celkovým obsahem fermentačních kyselin a sušinou (vojtěška).
Graf č. 1 - Vazba mezi celkovým obsahem fermentačních kyselin a sušinou (vojtěška).

2. Audit kvality siláže

V rámci poskytovaného servisu mohou naši zákazníci využít možnost provedení celkového auditu vyrobených objemných krmiv. Jedná se o sérii měření, jejíž účelem je odhalení kritických bodů v rámci technologie silážování. Tato měření jsou následně zpracována do zprávy, kterou dostane farma k dispozici, a kde jsou i návrhy na možná zlepšení.

Hutnost – pro zdárný průběh fermentačního procesu je potřebné co nejrychlejší nastolení anaerobního prostředí v naskladňované hmotě do žlabu. Zde sehrává největší roli způsob a kvalita rozhrnování a následné udusání řezanky. Pokud je tento krok zvládnutý správně, pak je start řízené fermentace v naskladněné hmotě prakticky okamžitý, dochází k masivnímu rozvoji pozitivních bakterií mléčného kvašení, poklesu pH, omezení ztrátových procesů (množení divokých kmenů epifitní mikroflóry) a uchování maximálního množství živin, stravitelnosti i sušiny pro výživu zvířat.

Určení stupně zhutnění finální siláže na žlabu v průběhu zkrmování odhalí případné nedostatky v managementu naskladňování a zároveň zpřesňuje odhad reálné stability hmoty při zkrmování. Příklad nevyrovnaného rozhrnování je patrný na obrázku 3, kde v pravé části žlabu jsou patrné významně nižší hodnoty udusání a zároveň vlivem působení vzduchu i započatá ztráta stability siláže spojená s nárůstem teplota.

Obr. č. 3 - Zhutnění siláže (kg S/m3) a teplota v 50 cm.
Obr. č. 3 - Zhutnění siláže (kg S/m3) a teplota v 50 cm.

Teplota – zde využíváme snímkování čela silážního žlabu pomocí infrakamery, která nás upozorní na lokální záhřevy a možná riziková místa. Ještě podstatnější zjištění jsou pak získána pomocí hloubkového teploměru. Rozdíly v teplotách jsou jasným důkazem druhotné mikrobiální aktivity, ať se jedná o rozvoj plísní, kvasinek nebo dalších mikroorganismů. Vždy je doprovázen vysokými ztrátami a může v konečném důsledku vést i ke zdravotním problémům při zkrmování.

Senzorické posouzení – v rámci senzorického posouzení siláže je posuzována struktura, barva, vůně a v případě kukuřičné siláže i narušení zrna. V případě kvalitní, nenarušené fermentace by vůně měla být podobná vůni původního materiálu, bez nepříjemného zápachu (kyselina máselná, aceton, případně alkohol).

Obr. č. 4 - Snímek z infrakamery
Obr. č. 4 - Snímek z infrakamery

Kvalita zakrytí – důkladné zakrytí a zatížení plachty je potřebný předpoklad pro zdárný průběh samotné fermentace, ale i možnost dlouhodobého skladování. Aplikace kvalitních silážních plachet (lze využít aktuálně špičkovou technologii kyslíkově bariérových materiálů), důsledné zatížení na celé ploše a dotěsnění plachty k silážnímu žlabu pomocí zátěžových sáčků přispívají k maximální ochraně siláže.

Způsob a rychlost vybírání – nedílnou součástí celé technologie je i šetrný způsob vybírání. Fréza nebo kvalitní vykusovač zaručuje zachování kvality siláže, udržení aerobní stability, stravitelnosti a produkčního potenciálu. Tento parametr by měl sehrát roli při výběru vhodného silážního inokulantu.

Zajištění celoročně kvalitního objemu pro chovaná zvířata je jeden z nejvýznamnějších úkolů při jejich výrobě. Z celkových nákladů na výrobu mléka je podíl na vlastní krmiva zhruba 25 %, což v konečném důsledku dominantně ovlivňuje ziskovost či ztrátu mléčné farmy.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv