Vojtěšková a jetelová senáž

28. dubna 2021

pokračujeme v sérii "Jak ochránit nutriční hodnotu píce v praxi"

Vojtěška i jetel se pěstují pro svou vysokou krmnou hodnotu, schopnost poutat vzdušný dusík a zvyšovat jeho obsah v půdě. Zároveň jsou odolné proti suchu. Oba typy senáží poskytují vysokou koncentraci dusíkatých látek pro výživu dojnic.

Půdní typ

Vojtěška roste lépe na dobře odvodněných půdách na křídovém a vápencovém podloží. Má velmi nízkou toleranci ke kyselému půdnímu prostředí, optimální pH je 6,8–7,2. Jetel lépe snáší nízké pH, přibližně do pH 5, pro dosažení optimálních výnosů by mělo být pH půdy upraveno na optimální hodnotu pH 6–6,5.

Setí a ošetřování

Pro správné založení porostu jetele lučního a vojtěšky by seťové lože mělo mít jemnou strukturu a rovný povrch. Před setím a po setí by mělo být provedeno válení, které podpoří klíčení (semena se dostanou do těsného kontaktu s hlínou). U obou plodin je pro optimální trvanlivost porostu důležitý obsah fosforu a draslíku v půdě (mají vyšší potřebu těchto prvků než tráva). Úspěšnému založení porostu vojtěšky i jetele napomáhá povrchová aplikace hnojiva po válení v dávce zhruba 25–30 kg dusíku/ha. Obě plodiny se pěstují v našich podmínkách buď jako monokultura, nebo v kombinacích s trávou (vojtěškotrávy, jetelotrávy, případně vojtěškojetelotrávy). Zakládání je možné formou čistého výsev ku nebo do krycí plodiny, nejčastěji do hrachů v kombinaci s obilninou. V praxi pak odpadá nutnost první odplevelovací seče a namísto ní lze získat kvalitní hrachovou siláž. Využití a technologii pěstování krycích plodin (luskovinoobilné směsky) bude věnován samostatný článek. Dle zvolené varianty zakládání je potřebné upravit i výsevek jednotlivých plodin. Jak jetel, tak vojtěška se vysévají do hloubky 5–15 mm (pouze na písčitých půdách může být hloubka setí vojtěšky 20 mm). Ideální teplota půdy pro klíčení je 10 °C, u jetele lučního minimálně 6 °C. Přihnojení dusíkem je vhodné provést na jaře, případně po sklizni krycí plodiny. Pro optimalizaci výnosů je účelné pokrýt potřeby porostů na fosfor a draslík.

Růst vojtěšky i jetele má podobný charakter jako růst trávy. Jejich výnosy a trvanlivost porostu závisejí na správném založení porostu, které umožní hluboké zakořenění. S prodlužujícím se dnem vojtěška i jetel investují většinu energie do růstu nadzemních částí na úkor rozvoje kořenů, dochází k rychlé elongaci stonku, rozvoji listů a tvorbě bílkovin v rostlinách, zatímco lignifikace je relativně nízká až do začátku kvetení.

Krmná hodnota jetele lučního a vojtěšky je koncentrovaná v listech rostoucích rostlin. Listy obsahují 70 % bílkovin celé rostliny, až 90 % celkových minerálních látek a výrazně méně vlákniny. Zachovat maximální množství listů na sklizené rostlině je nezbytné pro dosažení optimální krmné hodnoty těchto silážovaných pícnin.

Sklizeň a silážování

Zde je důležitá rovnováha mezi výnosem a stravitelností píce. Čím dříve je porost posečen, tím nižší je stupeň lignifikace rostlin a vyšší mléčný potenciál sklizené píce, ovšem nižší hektarový výnos. Jak vojtěška, tak jetel by měly být sečeny ve výšce minimálně 8 cm nad zemí, aby nedošlo k poškození spodní části rostliny a podpořilo se následné obrůstání. Tato výška sečení umožňuje dostatečný pohyb vzduchu pod posečenou pící pro rychlé zavadání. Vojtěška a jetel jsou pícniny s nízkým obsahem cukrů a vysokou pufrační kapacitou (vysoký obsah NL). Sklizeň s použitím válcového kondicionéru výrazně zrychluje zavadání píce a omezí se pokles obsahu bílkovin. Prstové kondicionéry nejsou vhodné, způsobují vysoký odrol listů. Hygiena při sběru posečeného materiálu a silážování je vždy důležitá, ale kvůli vysoké pufrační kapacitě obou pícnin (potřeba vyšší produkce kyselin k dosažení stabilního pH) je zásadní dosáhnout optimální hygieny již při sečení (nastavení žací lišty s ohledem na terénní nerovnosti), a následně i při nahrabování a sběru (minimalizace kontaminace hlínou a odrol lístků).

Při silážování vojtěšky a jetele je velmi přínosné použití takového silážního aditiva, které optimalizuje rychlost fermentace, zachování bílkovin, stravitelnost a sušinu senáže (MAGNIVA Classic+). V důsledku dutého stonku u jetele lučního je pórovitost hotové senáže větší než u vojtěškové senáže, a proto je potřeba zohlednit i riziko aerobní nestability při vybírání. Je proto vhodné použití heterofermentativního inokulantu (MAGNIVA Platinum 3).

sušina (%) délka řezanky vagónová kola konzervant
30 - 35 25 - 35 mm ANO - lehce

MAGNIVA Classic+ by Sil-All

MAGNIVA Platinum 3

>35 10 - 25 mm ANO MAGNIVA Platinum 3

Vybírání a krmení

Poměrně vysoký stupeň heterogenity hotové siláže (ovlivněný načasováním sklizně) se přenáší do krmné dávky. Důrazně doporučujeme vybírat senáž pomocí frézy nebo vykusovače pro překonání tohoto problému.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv