Silážní žito

15. dubna 2021

První článek ze série: "Jak ochránit nutriční hodnotu píce v praxi"

Výroba siláže z celých rostlin žita se v průběhu let zvyšuje, a to především z důvodu stále častějšího sucha, které ovlivňuje výnosy porostů určených k výrobě bílkovinných senáží. Sucho neovlivňuje pouze produkci, ale i stabilitu půdy, která je náchylnější k erozi kvůli nedostatku vláhy. Žito řeší oba tyto problémy, a je proto velmi spolehlivým, výživným a vysoce stravitelným krmivem bohatým na bílkoviny.

Setí a ošetřování

Žito by se mělo vysévat do dobře připravené půdy (přímý výsev do strniště je při určitých půdních podmínkách také možný). Hnojením dusíkem lze značně ovlivnit obsah NL ve sklizené hmotě, celkové doporučené množství je 100–140 kg N/ha (30 % na podzim a 70 % na jaře). Setí lze provádět od konce srpna do konce října. Pěstování žita na siláž nevyžaduje použití herbicidů ani fungicidů, ačkoliv v období mezi vernalizací a tvorbou zrna by měla být sledována přítomnost plísní rodu Claviceps (paličkovice nachová), které produkují námelový alkaloid ergotamin. Žito také potlačuje plevele.

Růst

Žito vykazuje typický charakter růstu obilnin. Jako pokryvná meziplodina je odolná vůči nízkým teplotám a dokáže pomalu růst i pod středně silnou sněhovou pokrývkou (přežívá teploty až –25 °C). Rozvoj kořenového systému je rychlý, kořeny jsou hluboké a vysoce účinně sbírají a transportují dusík pro růst rostliny a ukládání.

Vegetační fáze žita
Vegetační fáze žita

Sklizeň

Pokud má být žito použito „jako tráva“ na siláž, je ideální doba sklizně těsně před počátkem metání (fáze 10 na obrázku). Stravitelnost před metáním je optimální a obsah ligninu nízký. Z hlediska vegetační sezóny se jedná obvykle o konec dubna/začátek května. Porost žita by měl být sklízen žacím strojem vybaveným kondicionérem a pokos ponechán k zavadnutí na 30 % sušiny, čehož ovšem může být obtížné dosáhnout. Výnos v sušině lze očekávat v rozmezí 7–9 t/ha. Nespornou výhodou je s ohledem na časnost sklizně i možnost následného využití stejného půdního bloku pro výsev kukuřice na siláž.

Pokud je žádoucí nebo nezbytné získat vyšší výnos, lze sečení provádět i později než na začátku května. Porost sklizený v pokročilejší fázi metání má vyšší obsah ligninu (součást NDF) a nižší stravitelnost (větší objem sklizené sušiny na úkor stravitelnosti). Žito se pak sklízí ve fázi těstovité zralosti (stejně jako jiné obilniny), kdy je obsah zrna ještě měkký, jak ukazuje obrázek (fáze 12–13). To poskytuje poměrně dlouhý časový interval pro přímou sklizeň až do 40 % sušiny (zralejší zrno vyžaduje vyšší stupeň zpracování).

Velké Opatovice (sklizeň 2020)
Velké Opatovice (sklizeň 2020)

Silážování

Pokud se sklízí na počátku metání, měla by se sušina při silážování blížit 30 %. Sníží se tak uvolňování silážních šťáv a s ním spojené ztráty. V České republice mělo v roce 2020 sklizené žito průměrnou sušinu 26 %, což znamená potenciálně výraznou produkci silážních šťáv a potřebu velkého množství kyseliny mléčné k dosažení adekvátní konzervace. Pro předcházení problémům spojeným s tvorbou silážních šťáv by na základě obsahu sušiny měla být zvolena vhodná délka řezanky a způsob udusání siláže.

Pokud je sušina píce relativně nízká, měla by se vagónová kola používat s opatrností. Při sušině pod 25 % by se neměla používat vůbec. Při sušině pod 30 % je riziko aerobní nestability relativně nízké. Žito by mělo být ošetřeno přípravkem MAGNIVA Classic +, homofermentativním inokulantem, který pomůže potlačit pufrační efekt bílkovin v siláži a zajistí rychlý pokles pH.

Žito má duté stéblo, v němž může být hodně vzduchu. Pokud je sušina při sklizni vyšší než 30 % a porost byl sečen napřímo, je potřeba použít silážní inokulant, který zajistí správný průběh fermentace a současně zamezí problémům s aerobní nestabilitou. Doporučuje se přípravek MAGNIVA Platinum 2, který poskytuje homofermentativní a heterofermentativní bakterie pro podporu fermentace a stability. Vzhledem k tomu, že sklizeň probíhá na počátku sezóny, je vyšší riziko kontaminace půdou a narušení fermentace. Je nezbytné minimalizovat kontaminaci hlínou při sklizni a silážování.

sušina (%) délka řezanky vagónová kola konzervant
<25 35 - 50 mm NE MAGNIVA Classic+ by Sil-All
25 - 30 30 - 35 mm ANO - lehce MAGNIVA Classic
>30 10 - 25 mm ANO MAGNIVA Platinum 2

Odběr krmiva

Základem je správné vybírání siláže. Žito má dutá stébla, siláž je tím pádem pórovitější než z jiných plodin. Vhodný způsob odběru je nejlevnější prevencí rozvoje aerobní nestability. Plachtu proto odhrneme vždy jen tak, aby byl exponovaný materiál zkrmen za 1–2 dny. Siláž vybíráme ideálně pomocí frézy, která minimálně narušuje celistvost čela siláže.
 

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv