Management odchovu selat

26. dubna 2020

Tradiční setkání chovatelů prasat v Čebíně, tentokrát na téma Management odchovu prasat

Ve středu 22. 1. 2020 proběhl seminář pro všechny chovatele prasat, který se uskutečnil v konferenční místnosti společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. Téma semináře bylo velmi zajímavé, a to Management odchovu selat. Setkání se zúčastnilo přes 70 chovatelů z celé České republiky.

 

Seminář zahájil generální ředitel společnosti MIKROP ČEBÍN a. s., Ing. Dušan Drápal. Následoval Ing. Jan Stibal, ředitel SCHPCM s informacemi O aktuálním stavu prasat v ČR a ve světě. Zaměřil se především na africký mor prasat, který je teď aktuálně asi největší hrozbou pro chovatele prasat na celém světě. Dozvěděli jsme se o jeho vývoji v Číně a hledání náhrady vepřového masa, jiným zdrojem bílkoviny, a to především kuřecím, rybím masem a dovoz vepřového masa z nezasažených oblastí. Poukázal na skokový nárůst vývozu vepřového z EU do zasažených oblastí, a to především do Číny a důsledky tohoto zvýšeného vývozu, kterým je zejména nárůst ceny vepřového masa. Zmínil se i o dotačních programech pro chovatele a nových výzvách, jako je například hledání náhrady oxidu zinečnatého a jeho používání po odstavu. Na závěr své přednášky poukázal na to, že tato doba je pro chovatele příznivá z pohledu poptávky a ceny a zvyšuje nároky na reprodukční ukazatele, není tedy možné jen spokojeně čekat.

Následující přednášky se zhostila hlavní speaker ze Španělska Susana Mesonero Escudero, DVM, CEVA ANIMAL HEALTH, téma přednášky byly Průjmy u selat. Tato přednáška se doplňovala ze zkušenostmi MVDr. Daniela Šperlinga, Ph.D., který rozebíral současné Řešení průjmů u selat a jak jim předejít. Dozvěděli jsme se o všech potenciálních patogenech na porodně, kteří ohrožují zdraví selat. Zaměřili se na jednotlivé typy Clostridií perfringens a upřesnili co způsobují. Zmínili se i o efektivní imunizaci stáda vakcinací a pohovořili o jednotlivých druzích imunity. Nastínili i problematiku Edémové choroby po odstavu a s tím související blížící se zákaz používání oxidu zinečnatého. Na konci svých velice zajímavých přednášek upozornili především na důležitost a správně provedenou diagnostiku.

Další přednášku měl MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara. Týkala se Anémie a kokcidiózy u selat na porodně. Dozvěděli jsme se, že tyto dva zdravotní problémy jsou v současnosti v chovech nejčastější a že mnohdy dochází k jejich přehlížení. Uvedl příčiny vzniku anémie, nepostradatelnost železa pro selata a také to, že aplikace železa selatům patří mezi základní součást managementu na porodnách. Zaměřil se na správný způsob aplikace, včasné podání a ideální hladinu hemoglobinu v krvi selete. V další části své přednášky věnované kokcidióze uvedl etiologii kokcidiózy, její vliv na zdravotní stav selat, diagnostiku a situaci v ČR. V závěru poukázal na nový preparát, díky kterému se železo aplikuje injekčně společně s přípravkem proti kokcidióze a dochází tak k efektivnějšímu využití času na porodně, zároveň úspěšnější léčbě kokcidiózy a docílení požadované hladiny hemoglobinu v krvi

Následovala přednáška garanta výživy prasat MIKROP ČEBÍN., MVDr. Aleše Brychty, který rozebral Aktuální trendy ve výživě selat po odstavu, především k přihlédnutí k blížícímu se zákazu používání medikační hladiny zinku jako prevence proti poodstavovým průjmům. Nejdříve uvedl účinek zinku v organismu, důvod zákazu medikační hladiny zinku, průběh vzniku průjmu u selat po odstavu a především výsledek několika pokusů s různými alternativami, které by úspěšně zvládly předejít poodstavovým průjmům.

Ing. Jiří Vlašín byl další přednášející ze společnosti MIKROP ČEBÍN, jeho příspěvek se týkal Přírodního cholinu a jeho vlivu ve výkrmu prasat. Nejprve podal základní informace o cholinu, jaký je jeho význam, v jakém krmivu se nejvíce vyskytuje, jeho dostupnost pro organismus. Uvedl, proč se musí přidávat do krmiva syntetický cholinchlorid a jaká to přináší negativa. Naproti tomu uvedl výhody použití přírodního cholinu v krmivu. V závěru své přednášky vyhodnotil pokus, kdy jedna skupina prasat byla krmena syntetickým cholinchloridem a druhá skupina přírodním cholinem. Z výsledku tohoto pokusu vyplynulo, že skupina krmená přírodním cholinem měla větší váhový přírůstek.

V další přednášce se slova ujala Mgr. Monika Morávková, Ph.D., z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Hovořila na téma Probiotika ve výživě prasat. Svou přednášku začala definicí probiotik, historií komerčního využití u zvířat, legislativou spojenou s probiotiky. Uvedla důvody, proč je zvýšený zájem o probiotika, jaké jsou základní přínosy při jejich podávání. Druhové zastoupení probiotik u prasat i různá úskalí používání probiotik. Ukázala nám také studii podávání probiotik u prasat a jejich vliv na průjmová onemocnění.

Jan Lund Hansen nám v krátkosti představil dánskou společnost Rosgaard, která se zabývá distribucí plemenných i výkrmových prasat téměř po celé Evropě, a dále uvedl aktuální cíle dánské genetiky.

Pomyslnou třešničkou na dortu tohoto semináře byla přednáška o Chovu prasat v Argentině, kterou společně prezentovali Mgr. José Oscar Acosta, Ph.D., a Rostislav Čutka ze společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice. Tato přednáška přinášela místy vtipné momenty, a tak důstojně a s vykouzleným úsměvem na tváři ukončila celý seminář.

Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další příjemné setkání.

Veškeré prezentace z našeho semináře naleznete na našich webových stránkách http://www.mikrop.cz/blog/ArticleID/386 v sekci Aktuality na pozici vložení 6. 2. 2020.