Vysoká cena oleje a co s ní?

21. března 2023

Lysofosfolipidy mohou být vaším řešením!

Situace na trhu s oleji i tuky je stále velmi kritická a ceny za tyto suroviny dosahují do astronomických výšek! Rád bych vám tedy představil jednu z možností řešení, a to je premix enzymaticky modifikovaného lecitinu s emulgátory a dalšími biologickými přísadami jménem Lipidol Ultra.

Lipidol Ultra je vysoce koncentrovaný zdroj přírodně se vyskytujících sójových fosfolipidů a lysofosfolipidů, který vyvinula společnost Pathway ingredients. Tato společnost se již před dvaceti lety zaměřila na podrobný výzkum lysofosfolipidů, přičemž v průběhu výzkumu o jejich způsobu využití publikovala řadu vědeckých prací.

Na začátek bych vám chtěl sdělit několik základních informací. Lysofosfolipidy (LPLs) jsou malé bioaktivní lipidové molekuly charakterizované jedním uhlíkovým řetězcem a polární hlavičkou. U živočišných buněk tvoří přirozenou součást cytoplazmatických membrán, přičemž běžný obsah tvoří cca 0,5 % LPLs.

Fungují zde zejména jako extracelulární mediátory aktivující specifické receptory spojené s G-proteinem (GPCR). LPLs jsou důležité z hlediska aktivace imunitního systému, díky svému tvaru podporují zakřivení buněčných membrán, zlepšují jejich flexibilitu a zvyšují tak jejich prostupnost, což napomáhá vyšší absorbci živin prostřednictvím proteinových kanálů. V průběhu jejich výzkumu se navíc zjistilo, že krmivem přidávané LPLs dokážou být inkorporovány do buněčných membrán a zvyšuje se tam tak jejich koncentrace. Dnes již víme, že přidání 0,05 % lysofosfolipidů do krmiva zvířat dokáže prokazatelně zlepšit zdravotní stav střeva. Zvýšená absorbce živin v tenkém střevě pak následně dosahuje u proteinu a aminokyselin úrovně cca 5 %. Změny v tloušťce střevní stěny, zvětšení klků a prohloubení krypt však naznačují i na další funkce, které nám podávání lysofosfolipidů v krmivech přinášejí.

V roce 2017 na Univerzitě Dankook testovala společnost Pathway ingredients u prasnic a selat účinek přídavku lysofosfolipidů v krmivu (komerční přípravky Lipidol a Lipidol Ultra). Pro svůj pokus si nakonec vybrala koncentrovanější zdroj lysofosfolipidů – Lipidol Ultra, který obsahuje více než 6 % LPLs. U prasnic vytvořila čtyři skupiny, přičemž první dvě skupiny byly krmeny krmnou směsí s vysokým obsahem tuku – PC (ME-p 13,6 MJ/kg) a další dvě skupiny byly krmeny se sníženou hladinou tuku – NC (ME-p 13,2 MJ/kg). V každé dvojici byla vždy jedna skupina jako kontrolní a druhá skupina byla krmena směsí obsahující přídavek 0,1 % koncentrátu Lipidol Ultra (PC + 0,1 % LiU a NC + 0,1 % LiU).

V každé skupině bylo zahrnuto 32 prasnic (landrase × yorkshire) a test probíhal v období od 110. dne březosti do odstavu selat v 21 dnech, přičemž byly posuzovány nejen reprodukční ukazatele, ale i stravitelnost živin a složení kolostra prasnic. V grafu č. 1 je znázorněn rozdíl ztráty hmotnosti a výšky hřbetního tuku u krmených prasnic v jednotlivých pokusných skupinách. Jednoznačně se potvrdilo, že nezávisle na vstupní hladině energie v krmné směsi došlo díky přídavku koncentrátu Lipidol Ultra u obou krmných diet k prokazatelnému snížení jak ztráty hmotnosti, tak se snížila i ztráta hřbetního tuku prasnic, což ve výsledku naznačuje lepší kondici prasnic po odstavu u skupin s přídavkem 0,1 % Lipidol Ultra oproti kontrolním skupinám bez přídavku LPLs. V grafu č. 2 byla vyhodnocena také stravitelnost jednotlivých živin, přičemž ve skupinách prasnic s přídavkem Lipidol Ultra bylo dosaženo vyšších hladin stravitelnosti v porovnání s kontrolními skupinami.

Lepší stravitelnost živin se následně projevila do živinového složení mléka prasnic 10. a 20. den po porodu. Z grafů č. 3 a 4 jasně vyplývá, že přídavky 0,1 % Lipidolu Ultra do krmné směsi prasnic zvýšily oproti kontrolním skupinám koncentraci mléčného tuku, laktózy a proteinu v mléce prasnic. Dále také stanovili hladiny imunoglobulinů v kolostru prasnic, přičemž u skupin krmených přídavky LPLs došlo k jejich prokazatelnému navýšení – tabulka č. 1.

V dalším testování se zaměřilo na podávání LPLs do krmiva odstavených selat. V tomto pokusu byly vytvořeny čtyři skupiny selat o velikosti 140 kusů (živá hmotnost 7,95 kg), přičemž vlastní pokus probíhal od odstavu po dobu následujících 5 týdnů. První skupina (PC) byla krmena standardní komerční krmnou směsí pro selata, druhá skupina (NC) byla krmena stejnou směsí se sníženou hladinou energie o 0,4 MJ/kg KS. Poslední dvě pokusné skupiny selat byly krmeny směsí se sníženou hladinou energie a přídavkem 0,05% Lipidol Ultra (NC+0,05 % LiU) a 0,1% Lipidol Ultra (NC+0,1 % LiU). Výsledky testace jsou vyhodnoceny v grafu č. 6. Dosažené průměrné přírůstky (ADG) a konverze krmiva (FCR) u selat jasně prokázaly, že přídavky LPLs obsažené v koncentrátu Lipidol Ultra dokázaly u odstavených selat plně nahradit sníženou hladinu energie o 0,4 MJ/kg KKS.

Závěrem bych rád uvedl, že krmné doplňky s LPLs podporují optimální zdravotní stav zvířat. Nejdříve tím, že zvyšují využitelnost živin díky poměru délky klků a hloubky krypt, což se projevuje zvýšeným přísunem živin potřebných pro růst a optimální imunitní odpověď. Současně také dochází ke snížení střevní propustnosti pro patogenní organismy. Přídavky LPLs poskytují prokazatelné zvýšení průměrných denních přírůstků při současném snížení konverze krmiva. Doplnění stravy o LPLs lze považovat za další krok, jak přispět ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a současně také omezit používání antibiotik na farmách. Nesmíme také zapomínat na energetickou úsporu, tím že snížením hladiny energie u vyšších kategorií prasat o 0,4 MJ dokážeme v krmné směsi uspořit až 2 % tuku, což díky vysokým cenám rostlinných olejů a živočišného tuku dokáže snížit cenu jedné tuny krmné směsi v řádech stokorun.

Autor článku

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat