BK URO Laktace

20. července 2021

úspora za nákup drahých bílkovinných surovin

Růst cen řepkových a sójových extrahovaných šrotů vede ke snaze o hledání a využívání nových zdrojů proteinu ve výživě skotu. Z těch běžně dostupných je to pivovarské mláto, sladový květ, lihovarské výpalky a některé další vedlejší produkty, např. ze škrobárenství. Bohužel, vývoj v oblasti zpracovatelského průmyslu, kde došlo k útlumu výroby, má za následek nedostatek těchto komodit na trhu.

Vedeni snahou řešit vzniklou situaci jsme se rozhodli nalézt vhodný zdroj dusíkatých látek, který by ekonomicky doplnil možný deficit těchto živin v krmných dávkách skotu. Zvláště v tomto roce, kdy senáže vykazují v průměru nižší zastoupení jak celkového hrubého proteinu, tak i frakce rozpustného proteinu, je tento stav ekonomicky velmi citlivý.

V první fázi hledání padla naše volba na krmnou močovinu. Její využití je výhodné z hlediska vysoké koncentrace dusíkatých látek a velmi nízké ceny. Z pohledu výživy přežvýkavců se jedná o zdroj tzv. NPN (neproteinového dusíku). Do této skupiny kromě močoviny řadíme dále i amonné soli, amidy, aminokyseliny, puriny, nitráty, betain, cholin a některé glykosidy. Všechny tyto zdroje jsou přirozeně obsaženy v krmivu nebo dodávány ve formě doplňkových látek, nejčastěji právě ve formě močoviny. Velkou výhodou přežvýkavců je schopnost tyto zdroje velmi dobře využívat a pomocí bachorových mikroorganismů přetvořit na plnohodnotný protein. Nedostatečné zastoupení rozpustného proteinu v krmných dávkách dojnic bývá v mnoha případech limitujícím faktorem pro produkci mléka. Celulolytické bakterie, které jsou jedněmi z nejdůležitějších mikroorganizmů žijících v bachoru, dokážou využívat téměř výhradně čpavkový dusík a v případě jeho nedostatečné koncentrace dochází ke zhoršenému trávení vláknitých sacharidů z krmné dávky, snížené produkci mikrobiálního proteinu a využívání energie. V praxi se to pak často projeví sníženou produkcí mléka, zastoupením tuku a bílkoviny a celkovou zhoršenou efektivitou krmné dávky.

Nevýhodou klasické močoviny, jako zdroje dusíku pro bachorové mikroorganizmy, je její velmi rychlá rozpustnost a degradovatelnost v bachoru. V tomto směru je potřeba dodávat s tímto zdrojem dusíkatých látek i rychle rozpustné a degradovatelné sacharidy, jako jsou cukry, jemně šrotované obilí apod. Pro správnou detekci hladiny proteinu a poměru rozpustných frakcí v krmné dávce lze užít ukazatele koncentrace močoviny v mléce. Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 20 až 30 mg/100 ml mléka. Močovina je dlouhodobě používaným krmivem ve výživě skotu, ale díky svému charakteru má řadu omezení. Lze ji zkrmovat pouze skotu s vyvinutými předžaludky, tzn. od stáří 6 měsíců. Močovinu nesmíme nikdy podávat ve formě nápoje.

Graf - Dynamika uvolňování klasické a chráněné močoviny
Graf - Dynamika uvolňování klasické a chráněné močoviny

Přes všechna omezení se močovina jeví jako výhodný zdroj dusíku pro výživu skotu. Její velmi rychlá dynamika uvolňování v předžaludcích je však často limitujícím faktorem jejího většího využití v krmných dávkách. Proto jsme hledali další zdroj dusíkatých látek, který by byl levný, koncentrovaný a zároveň pomalu degradovatelný v bachoru. Výsledkem je močovina s kontrolovaným uvolňováním v bachoru, kterého je dosaženo ochranným obalem, tvořeným tukovou bází. Pro praktické využití ve výživě skotu jsme připravili bílkovinný koncentrát BK Uro laktace, který je kombinací klasické močoviny a močoviny s řízeným uvolňováním v bachoru. Poměr mezi oběma formami močoviny je vybalancován tak, aby pokryl požadavek na udržení konstantní hladiny amoniaku v bachoru.

Princip fungování je zachycen v grafu rozpustnosti obou močovin. Na vodorovné ose je čas uvolňování, na svislé ose procentuální množství uvolněné močoviny. Pozvolný nástup rozpouštění chráněné močoviny je v našem bílkovinném koncentrátu v prvopočátku saturován rychle rozpustnou klasickou močovinou. Dynamika uvolňování klasické a chráněné močoviny je uvedena v grafu.

Použití a zařazení bílkovinného koncentrátu BK Uro laktace do krmných dávek je samozřejmě závislé na požitých objemných krmivech a jejich parametrech. V případě Vašeho zájmu, Vám optimální krmnou dávku s využitím tohoto bílkovinného koncentrátu rádi navrhneme.

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu