Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

29. srpna 2023

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.

História vzniku JRD siaha do roku 1957. V roku 1976 bolo vytvorené spoločné Jednotné roľnícke družstvo 9. máj Dolné Dubové zlúčením JRD Horné Dubové, JRD Naháč a JRD Dolné Dubové. V roku 1992 sa odčlenilo JRD Dolné Dubové za vzniku Poľnohospodárskeho družstva Horné Dubové – Naháč. Od roku 2004 vedie družstvo Ing. Pavol Levársky, pod vedením ktorého sa družstvo úspešne rozvíja 19 rokov (na obrázku vľavo). Na družstve pracuje 28 zamestnancov a z toho ŽV zamestnáva 14 pracovníkov, ktorých priemerný vek dosahuje 41 rokov.

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.
Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Rastlinná výroba

Poľnohospodárske družstvo hospodári v znevýhodnenej výrobnej oblasti na výmere 1 150 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej je 1 100 ha orná pôda a pre trvalé trávne porasty je vyčlenená plocha 50 ha. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie potravinárskej pšenice, jačmeňa, repky olejnej a pre potrebu ŽV na kŕmne účely sa pestuje lucerna siata, kukurica na siláž, ako aj kukurica na zrno, triticale a kŕmna pšenica. Pri hnojení sú využívané najmodernejšie postupy z výživy rastlín. Ako jeden z mála podnikov v okolí každé 4 roky vpravuje do pôdy maštaľný hnoj v množstve 30 t/ha.

Zastrešená plocha slúži nielen na kŕmenie a oddych dojníc, ale aj ako ochrana pred dažďom a slnkom.
Zastrešená plocha slúži nielen na kŕmenie a oddych dojníc, ale aj ako ochrana pred dažďom a slnkom.

Výroba objemových krmív

Vo výrobe krmív je podnik sebestačný, ale pri zbere objemových krmív sa družstvo spolieha na služby. Nedostatok zrážok pri výrobe objemových krmív sa v posledných rokoch podpísalo na množstve vyrobeného krmiva. V dobrých rokoch je vykonaných štyri až päť kosieb lucerny v závislosti od zrážok. Priemerné zrážky v rokoch 2018–2022 boli 600 mm, čo predstavuje menej zrážok o 100 až 150 mm. Problémom nebol súhrn zrážok, ale ich časové rozloženie. Zrážky v posledných rokoch prichádzajú ako prívalový dážď, po ktorom prichádza dlhé obdobie sucha. Aj premnožená zver spôsobuje v posledných rokoch družstvu značné škody, avšak bez finančných náhrad od poľovného združenia.

Dominujúcim krmivom vo výžive dojníc je kukuričná siláž. Predseda družstva Ing. Levársky spolu so zootechnikom Ing. Hlavatým každoročne dohliadajú na organizovanie zberu, kontrolu sušiny, dĺžku rezanky a narušenie zrna. Ročne sa vyrobí pre hovädzí dobytok okolo štyri tisíc ton kukuričnej siláže, ktorá je skladovaná v silážnych žľaboch a vakoch. Posledné tri roky sú siláže ošetrené silážnym biologickým konzervantom z rady MAGNIVA od spoločnosti Lallemand, ktorú na Slovensku zastupuje MIKROP Slovensko. Kvalitné konzervanty a dôkladne zakrytie povrchu silážovanej hmoty sa podpísalo na vzostupe produkcie mlieka. „Biologické konzervanty MAGNIVA sme použili pri všetkých silážovaných krmivách. Zabezpečujú nám na otvorených jamách stabilitu a tým aj zvýšenú chutnosť silážovanej hmoty pre dojnice. Dobrý výsledok sme dosiahli s inokulantom MAGNIVA Platinum 3, ktorý sme použili pri silážovaní raže s nízkou sušinou 26%,“ dodáva Ing. Hlavatý.

Siláže kukuričné z minulého roku boli zberané pri nízkej sušine 26,7 % (požieranie vysokou zverou) a sú charakteristické zníženým zastúpením zrna v hmote a tým aj nízkym obsahom škrobu v sušine na úrovni 27,7 %. Z tohto dôvodu nebolo silážované ani vlhké kukuričné zrno.

Krmivo je predkladané dojniciam do vyvýšených kŕmnych žľabov.
Krmivo je predkladané dojniciam do vyvýšených kŕmnych žľabov.

Živočíšna výroba

Za posledných 20 rokov bola pretransformovaná aj živočíšna výroba. V čase krízy v roku 2008 vyvrcholilo rozhodnutie ukončiť výkrm ošípaných spolu so zrušením chovu prasníc a ponechaním si len chovu dojníc.

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov holštajnského dobytka. Spočiatku predstavovala dodávka mlieka do mliekarne 1,4 mil. litrov mlieka. Cieľavedomou prácou vedúcej chovu HD Ľudmily Boledovičovej, a v posledných rokoch aj za prispenia Ing. Mateja Hlavatého, sa podarilo zvýšiť dodávku mlieka na súčasných 3,05 mil. litrov mlieka. Veľký posun v produkcii mlieka nastal zlepšením pohodlia dojníc zastrešením ležoviskovej plochy pred maštaľami a postavením novej maštale s voľným ustajnením, s nastielaním slamou a vyťahovacími roletami ako ochrana pred vetrom. Všetky maštaľné objekty boli v minulosti prerobené na voľné ustajnenie s pristielaním slamy a s pravidelným vyhŕňaním hnoja raz do týždňa.

„Dlhodobá spolupráca s MIKROP Slovensko, s. r. o., začala v roku 2013 zabezpečením minerálnej výživy zvierat a vykonávaním pravidelného poradenského servisu, ktorý zahŕňa spoluprácu s využívaním kontrolných dní na farme s nastavením cieľov v mliečnej produkcií, reprodukcií a manažmente chovu. To všetko sa odzrkadlilo na dobrých výsledkoch v produkcii mlieka,“ tvrdí vedúca chovu Ľudmila Boledovičová.

Na farme v Naháči je chovaných 320 dojníc. Odchovanými jalovičkami sa dopĺňa chov pri uzavretom obrate stáda bez IBR a bez BVD. Býčky od veku 3 týždňov sa predávajú na ďalší chov a jalovičky sa po mliečnom období prevádzajú na rastlinnú výživu.

Manažment kŕmenia

Teľatá sú odchovávané 63 dní v búdkach na mliečnej kŕmnej zmesi, po odstave sú premiestnené do skupín po 6 kusov a do 4. mesiaca sú kŕmené ad libitum granulovanou TKŠ s narezaným senom a slamou. Postupne prechádzajú na TMR od kráv z konca laktácie. Vo veku 6 mesiacov sú jalovice premiestnené do odchovne pre mladý dobytok, kde sa pokračuje v kŕmení s TMR z konca laktácie. Vo veku 12–13 mesiacov dosahujú jalovice výškové a hmotnostné parametre na pripúšťanie. Po pripustení sú jalovice kŕmené na báze siláže lucernovej, ražnej siláže a slamy. Kŕmna zmes sa neskrmuje až do 8 týždňov pred pôrodom. Tu sú jalovice pred pôrodom spájané s kravami a kŕmna dávka v príprave na pôrod pozostáva zo siláže kukuričnej, lucernovej, ražnej a nakrátko rezanej slamy. Bielkovinová zložka je tvorená repkovým extrahovaným šrotom a na zabezpečenie bezproblémových pôrodov je pridávaný vápenec, aniontová soľ a minerálno-vitamínová doplnková kŕmna zmes. Pre zasušené kravy sa tak používa jedna kŕmna dávka s označením ako nízkoenergetická vysoko-vláknitá TMR.

Kŕmenie kráv prebieha 2× denne vertikálnym kŕmnym vozom s dvoma závitovkami. Teleskopický manipulátor je vybavený hydraulickým vykusovačom siláže.

Produkčné kravy sú kŕmené dvomi kŕmnymi dávkami, a to pre vrcholové kravy a koniec laktácie. Základ kŕmnej dávky tvoria objemové krmivá, ako je kukuričná, lucernová a ďatelinovo-hrachová siláž, cukrovarské rezky, kŕmna zmes, sušené kukuričné výpalky a krmivo s vysokým obsahom škrobu (s ohľadom na nízke zastúpenie škrobu v siláži kukuričnej). V kŕmnej dávke alternujú vlhké kukuričné výpalky a pivovarské mláto, to všetko v závislosti na dostupnosti na trhu. V kŕmnej dávke jalovíc prevažuje siláž raže, ktorá sa s úspechom použila v letnom období aj u dojníc v kŕmnych dávkach na stabilizáciu mliečneho tuku. Kŕmna dávka z konca laktácie je postavená na vyššom podiele objemových krmív. KZ pre dojnice je tvorená z kukurice, triticale, repkového a sójového extrahovaného šrotu, chráneného tuku, minerálnej zložky a pufru. Výroba kŕmnych zmesí prebieha vo vlastnej výrobni kŕmnych zmesí.

Produkcia mlieka a reprodukcia

Vyprodukované mlieko odoberá zahraničný partner. So stúpajúcou dojivosťou kráv vznikla požiadavka riešiť kapacitu mliečnych cisterien (graf). „Pred dvoma rokmi bola kapacita mliečnice 2 × 5 000 litrov. Po rekonštrukcii a výmene zásobníkov na mlieko stúpla kapacita na 2 × 10 000 litrov. Dôvod bol ten, že zahraničný odberateľ nám odoberá mlieko v dvojdňovom intervale. No už teraz sú plné cisterny a uvažuje sa o pridaní ďalšej nádrže. Kvalita mlieka na inhibičné látky je kontrolovaná pravidelne v dennom rytme. V roku 2022 bol priemerný počet SB 240 tis./ml, T 3,81 % a B 3,42 %. Našou víziou do budúcnosti je naplnenie autocisterny na prepravu mlieka našou dvojdňovou produkciou,“ s hrdosťou hovorí predseda družstva.

Reprodukcia je zabezpečovaná v chove vyhľadávaním prirodzenej ruje. Reprodukčné programy v chove nie sú používané. Za obdobie január – november 2022 bolo v chove 48,3 % zabrezávanie kráv s medziobdobím 415 dní.

Jalovice vo veku 5–8 mesiacov sú genomované a následne podľa výsledkov selektované. Jalovice sa začínajú teliť vo veku 23 mesiacov s priemernou produkciou 33 kg mlieka. V súčasnosti dosahujú kravy za normovanú laktáciu na prvej laktácii 10 230 kg mlieka a 10 750 kg na druhej a vyššej laktácii. V priemere za stádo dosahuje normovaná laktácia 10 602 kg mlieka. Aktuálny nádoj na všetky kravy predstavuje hodnotu 31,5 litrov (32,44 kg mlieka) a na dojené kravy 35,33 litrov (36,4 kg mlieka).

Investovanie do technológií

Manažment družstva plánuje na stredisku Naháč stavbu nového teľatníka pre jalovice do 6 mesiacov s najmodernejšou technológiou na odchov teliat s využitím robotického kŕmneho automatu. Termín začiatku výstavby bude závisieť od možnosti dofinancovania projektu cez európske fondy. V pláne je aj rekonštrukcia dojárne s využitím moderných prostriedkov na získavanie čo najširších informácii od kráv v reálnom čase na manažovanie stáda, vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti získavania informácii len cez kontrolu úžitkovosti.

Rast trhových cien mlieka a vyplatených podpôr pomohli podniku v roku 2022 sa opäť postaviť na nohy. S priemernou realizačnou cenou 0,495 €/l je väčší predpoklad, že sa výroba mlieka vymaní zo straty. Prekonanie hranice 11 000 kg mlieka s využitím genomiky na farme v Naháči je len otázkou času.

Autor článku

Ing. Ľubomír Guspan

garant pre výživu a chov HD