Pinzgauský dobytok na Slovensku

24. srpna 2022

Chudobné vysokohorské pasienky s roztrúsenými solitérmi stromov, nachádzajúce sa častokrát v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov, drevené sezónne pastierske koliby, skupinka bosonohých pastierov a početné stádo gaštanovočerveného dobytka s výrazným bielym pásom na chrbte, chvoste a bruchu. Asi takto si môžeme predstaviť každodennú realitu severného Slovenska pred viac ako sto rokmi.

Chov pinzgauského dobytka na Slovensku sa datuje od začiatku tridsiatych rokov 19. storočia dovozom prvých chovných zvierat tohto plemena z hornatej časti západného Rakúska, konkrétne z okolia Salzburgu. Plemeno bolo okrem územia dnešného Slovenska dovážané aj do iných oblastí bývalého Rakúsko-Uhorska, Balkánskeho polostrova a Rumunska. Na Slovensku bolo lokalizované do menej výkonných chovateľských podmienok predovšetkým hornatého severného a severovýchodného Slovenska, a to do regiónov Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša a Šariša. V drsných podmienkach bola plemenu predurčená trojstranná úžitkovosť – mlieko, mäso a práca.

Pinzgauský dobytok je plemeno stredného až väčšieho telesného rámca s hmotnosťou dospelých kráv 550 až 650 kg a plemenných býkov 1 000 až 1 150 kg. Má harmonickú telesnú stavbu, s dobrým osvalením, pevnými končatinami a dobre utváraným vemenom. Základným charakteristickým znakom plemena je jeho sfarbenie. Charakteristická je višňovo-červená až gaštanovo-hnedá farba s typickou bielou kresbou. Tá začína na kohútiku, prechádza celou chrbtovou líniou až do oblasti panvy, odkiaľ pokračuje do hrudnej a prsnej oblasti. Typické sú aj tzv. biele odznaky, ktoré sa vyskytujú v oblasti predlaktia a predkolenia. Tieto odznaky môžu na niektorých končatinách chýbať, prípadne môžu byť prerušené. Hlava je bez bielej pigmentácie. V prípade výskytu výrazných bielych škvŕn na hlave došlo ku kríženiu s inými plemenami. Paznechty sú tmavo pigmentované, rovnako ako aj konce rohov. Mulec je bridlicovo sivej farby.

Plemenný štandard vyžaduje od kráv v prvej laktácii produkciu 3 900–4 300 kg mlieka (3,3 % bielkovín a minimálne 3,9 % tuku). Kravy v druhej a ďalšej laktácii by mali dosahovať úžitkovosť 4 000–5 500 kg mlieka (3,3 % bielkovín a minimálne 3,9 % tuku). Dĺžka produkčného využitia dojníc je 4–5 laktácií. Na slovenských farmách sa bežne môžeme stretnúť s dojnicami aj v desiatej laktácii. Pinzgauský dobytok charakterizuje dobrá plodnosť (medziobdobie kratšie ako 400 dní, servis perióda do 100 dní). Dobre odchované jalovice by sa mali po prvýkrát pripúšťať vo veku 19 mesiacov pri požadovanej hmotnosti 400 kg. Priemerný denný prírastok vo výkrme býkov je minimálne 1 100 g a jatočná výťažnosť mäsa je 58 % a viac. Zaujímavosťou je, že v chovoch na Slovensku sa nachádzajú čistokrvné dojnice pinzgauského plemena s produkciou mlieka aj viac ako 9 000 kg za normovanú laktáciu. Taktiež môžeme nájsť dojnice s rôznym podielom krvi pinzgauského plemena s produkciou mlieka viac ako 12 000 kg za normovanú laktáciu. V celoživotnej úžitkovosti drží primát dojnica pinzgauského plemena z okresu Dolný Kubín, ktorá počas desiatich laktácií vyprodukovala viac ako 60 000 kg mlieka s priemerným obsahom tuku 3,82 % a priemerným obsahom bielkovín 3,31 %.

Pinzgauský dobytok sa vyznačuje kombinovanou úžitkovosťou, t. j. produkciou mlieka, mäsa a v minulosti sa voly využívali na ťahanie nákladov, prácu v poľnohospodárstve a lesníctve. Po roku 1989 a spoločensko-politických zmenách sa zvýšil tlak na prvovýrobcov mlieka. Pinzgauské plemeno nedokázalo konkurovať výkonným mliekovým plemenám, a preto bolo plemeno zapojené do zošľachťovacieho kríženia a neskôr úplne nahrádzané výkonnými mliekovými plemenami. V niektorých chovoch bol zaznamenaný prechod z mliečnej produkcie na systém dojčiacich kráv. Podľa centrálnej evidencie hospodárskych zvierat je v súčasnosti na Slovensku registrovaných 7 259 jedincov pinzgauského dobytka, čo tvorí len 1,67 % zo všetkých plemien registrovaných na Slovensku. V krajine pôvodu je to 47 100 jedincov, čo tvorí 2,3 % zo všetkých jedincov chovaných v Rakúsku. Dôležitý vplyv na slovenskú populáciu pinzgauského dobytka má rakúska populácia. V minulosti sa realizoval pravidelný a systematický import plemenných býkov, pričom v súčasnom období sú to predovšetkým inseminačné dávky. V rodokmeňoch plemenných býkov, ktorí sú zaraďovaní do plemenitby, sa nachádza 50 %-né zastúpenie predkov s pôvodom v Rakúsku. Na základe tejto skutočnosti možno skonštatovať, že populácia pinzgauského dobytka na Slovensku je geneticky podobná tej v Rakúsku.

Vďaka svojej vysokej adaptabilite na rôzne klimatické podmienky sa pinzgauské plemeno rozšírilo na päť kontinentov. Farmy s chovom dojčiacich kráv nájdeme v Severnej aj Južnej Amerike, Afrike, Austrálii a Európe. V Afrike sa nachádzajú dve najpočetnejšie stáda pinzgauského dobytka na svete. V severnej Amerike sa chová viac ako 35 000 jedincov. V Južnej Amerike sa nachádzajú farmy v Brazílii, Bolívii, Ekvádore a Kolumbii. V Austrálii sa chová okolo 1 000 jedincov vo všetkých štátoch a teritóriách.

Vzhľadom na bohatú tradíciu chovu pinzgauského plemena na našom území a na základe potreby združenia poľnohospodárskych subjektov bol v roku 1991 v Liptovskom Mikuláši založený Zväz chovateľov pinzgauského dobytka (ZCHPD) na Slovensku. Zväz založilo 44 poľnohospodárskych podnikov a združuje 99 chovateľov pinzgauského plemena. ZCHPD je v zmysle zákona „uznaná chovateľská organizácia“, ktorá je oprávnená realizovať rozvoj šľachtenia a plemenitby dobytka pinzgauského plemena a jeho krížencov. Vo zväze je ustanovená Šľachtiteľská sekcia a Rada plemennej knihy.

V roku 1994 bolo pinzgauské plemeno registrované pri FAO OSN ako plemeno ohrozené vyhynutím. Zachovanie populácie tohto plemena na našom území majú v rukách kompetentné osoby na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a samotní chovatelia toho krásneho plemena, ktoré na slovenské farmy určite patrí.

Autor článku

Ing. Jaroslav Cips

Špecialista pre výživu hospodárskych zvierat