Použitie separátora častíc TMR

2. července 2021

pre ovplyvnenie zdravia bachora

Používanie separátora (Penn State Particle Separator) je bežne dostupný spôsob na zisťovanie veľkosti častíc v zmiešanej kŕmnej dávke (Total Mix Ration – TMR) a krmivách. Meraním štruktúry TMR môžeme cielene ovplyvniť fyziologické pochody v bachore, znížiť výskyt metabolických porúch vrátane zmien v zložení mlieka, ale aj zvýšiť príjem sušiny a množstvo mlieka.

Nevhodná štruktúra TMR je často vyskytujúcim sa problémom, a preto sa štruktúra štandardne posudzuje prostredníctvom separátora TMR. Ten pozostáva z 3 sít nad sebou a zásobníka v spodnej časti. Cez otvory s veľkosťou 19 mm, 8 mm a 1,18 mm prepadáva preosievaná TMR až do zásobníka. Jednotlivé časti separátora fungujú nasledovne:

1.         Horné sito s priemerom otvorov 19 mm zachytáva častice väčšie ako 19 mm. Tento materiál je potrebný na vytvorenie a obnovu bachorového matraca.

2.         Druhé sito s otvormi 8 mm zachytáva najväčšiu časť krmiva, ktorá je tvorená pomaly trávenou vlákninou a tiež zachytí načaté alebo celé zrná. Táto zložka sa dobre trávi bachorovými mikroorganizmami.

3.         Tretie sito s otvormi 1,18 mm zachytáva rýchlo fermentujúce častice ako zdroj rýchlej energie, a pokiaľ nie sú zachytené bachorovým matracom, vyplavia sa do čepca.

4.         Zásobník separátora zachytáva najjemnejšie častice s rýchlym opustením bachora. Pri vyššom zastúpení ako 20 %, môžu vyvolať bachorovú acidózu.

Na presné a porovnateľné dosiahnutie výsledkov pri použití separátora má vplyv správna frekvencia pohybu separátora, vlhkosť, veľkosť častíc a množstvo preosievanej vzorky TMR. Odporúča sa odoberať vzorky ihneď po vyložení krmiva z kŕmneho voza.

Správne použitie separátora

Frekvencia pohybu separátora má na správnom výsledku merania významný podiel. Pohyb separovanej hmoty ovplyvní spôsob, akým budú jednotlivé častice prepadávať sitami. Dôležitým faktorom je hĺbka posunu separátora, ktorá je stanovená na frekvenciu 1,1 Hz, čo v praxi znamená posun separátora na vzdialenosť 17 cm pri pohybe dopredu a späť 5×, potom separátor otočiť o 90°. Pokračuje sa dovtedy, pokiaľ sa separátor neotočí 2× dookola. Pri pomalom pohybe separátora pod 1,1 Hz dochádza k nedokonalému preosiatiu vzorky, pričom na horných sitách zostane vysoký podiel častíc. Pri rýchlejšom pohybe nad 1,1 Hz už nedochádza k významným zmenám. Počet celých pohybov vydelený časom v sekundách nám určí frekvenciu, ktorú môžeme porovnať s vyššie uvedeným odporúčaním.

Vlhkosť častíc TMR

V začiatkoch testovania na sitách sa vzorky štandardizovali na obsah vlhkosti, čo bolo zdĺhavé a nepraktické riešenie. Zaviedlo sa testovanie vzoriek krmiva pri rovnakej vlhkosti, aká sa predkladá zvieratám. Sušina TMR sa zvyčajne pohybuje medzi 45–50 %. Vlhké vzorky TMR, so sušinou nižšou ako 45 %, sa nepreosievajú dobre a jemné častice môžu ostávať nalepené na dlhších časticiach. Vlhkosť odobranej testovanej vzorky TMR môžu ovplyvniť vonkajšie poveternostné podmienky, ako aj orientovanie maštale k svetovým stranám s kŕmením vo vonkajšom prostredí. Zapnuté ventilátory v letnom období napomáhajú presušovať hornú vrstvu založeného krmiva. V prípade, ak má TMR vysokú sušinu, je vhodné pridať do TMR vodu v takom množstve, aby už nedochádzalo k separovaniu jemných častíc krmiva. V letnom období môže byť sušina TMR skôr na dolnej hranici (45%).

Veľkosť častíc TMR

K narušeniu fyzikálnej štruktúry častíc, obzvlášť objemových krmív, dochádza počas odberu siláží a počas miešania v kŕmnom voze. Spôsob, akým sa vyberá siláž, resp. skracuje seno a slama pred vkladaním do kŕmneho voza, nám ovplyvňuje veľkosť častíc TMR. Vyberanie „vykusovaním“ a nakladanie čelným nakladačom neovplyvní veľkosť častíc pred vkladaním do kŕmneho voza, na druhej strane má odber frézou vplyv na zmenšenie veľkosti častíc až o polovicu. K zmenšovaniu častíc dochádza rýchlosťou otáčania hriadeľa kŕmneho voza, množstvom naloženej hmoty, jej vlhkosťou a výmenou za nové rezacie ústrojenstvo (nože). Opotrebovanie rezacieho ústrojenstva alebo vyberanie nožov kŕmneho voza prispieva k zhoršenému rezaniu a už vôbec sa neodporúča vyberanie nožov na fréze.

Konečná veľkosť častíc TMR sa môže líšiť v závislosti od technického vybavenia kŕmneho vozu a času použitého pri miešaní TMR. Väčšina kŕmnych vozov potrebuje len 3 až 6 minút na zamiešanie po naložení posledného krmiva do kŕmneho voza. O tom, či voz mieša homogénne, sa môžeme presvedčiť odobratím cca. 10 vzoriek TMR z kŕmneho stola, preosievaním na separátore a vypočítaním ich podielu s vyhodnotením variačného koeficientu.

Všeobecné odporúčanie pre veľkosť častíc TMR a objemových krmív pri použití 4-poschodového separátora je uvedené v tabuľke č. 1.

Množstvo vzorky TMR

Hmotnosť a veľkosť vzorky TMR, ktorá je vložená na horné sito pred začatím preosievania musí byť taká veľká, aby sa voľne pohybovala nad otvormi na hornom site. Množstvo vzorky TMR použitej na preosievanie od suchostojných kráv je zvyčajne menšie vzhľadom na použitie vyššieho množstva slamy a sena. Produkčné kravy majú v KD menej dlhých častíc, a tak hmota môže ľahšie prepadávať na nižšie poschodia separátora.

Vplyv veľkosti častíc na prežúvanie a pH bachora

Ani najkvalitnejšie objemové krmivá predkladané v neprimeranej fyzikálnej forme nedokážu zabezpečiť úspech, ale sa môžu stať východiskom pre funkčné problémy predžalúdkov. Preto hlavnou úlohou separátora TMR je zistiť, ako sa bude predložené krmivo správať v bachore a či bude dostatočne stimulovať prežúvanie, ktoré má zabezpečiť dostatok slín pre udržanie funkčnosti bachora. Pri dostatočnom zabezpečení štrukturálnej vlákniny kravy vyprodukujú cca. 300 litrov slín (12–14 l/ kg S).

Dĺžka častíc objemových krmív by nemala klesnúť pod 1,2 cm. Len tak môžeme očakávať, že kravy budú prežúvať a udržiavať optimálne pH bachorového obsahu. Ak aspoň 60 % kráv v čase odpočinku prežúva, je pravdepodobné, že obsah vlákniny a objemových krmív je postačujúci.

Rezanie sena lucerny, ďateliny alebo tráv na dĺžku menšiu ako 0,6 cm a siláží na menej ako 0,75 cm spôsobí ich rýchlejší prechod bachorom a posúva bachorovú fermentáciu smerom k syntéze kyseliny propiónovej. Rezanie na uvedenú dĺžku spôsobí zníženie množstva efektívnej vlákniny o 20% v porovnaní zo skrmovaním v dlhom stave.

Príjem identického krmiva s jemnejšou štruktúrou TMR vytvorí menej slín, slabšie pufrovanie bachora a predispozíciu k zníženiu pH bachora. Klesá celková aktivita žutia, prežúvania, žrania a dochádza k poklesu mliečneho tuku, avšak bielkovina v mlieku sa môže zvýšiť. Zmenšenie veľkosti častíc krmív má minimálny vplyv na stráviteľnosť a produkciu mlieka.

Obrázok č. 1 - Preosiata TMR pre produkčné kravy
Obrázok č. 1 - Preosiata TMR pre produkčné kravy

S veľkosťou častíc krmív manipulujeme vtedy, ak prekročíme hraničné hodnoty. Keď budeme mať veľa častíc nad 19 mm v TMR, predĺži sa čas prežúvania dovtedy, kým zvieratá nezačnú vykazovať selektívne tendencie voči dlhým časticiam s vysokým obsahom vlákniny. Príliš dlhé seno a slamu je možné narezať na požadovanú dĺžku v kŕmnom voze, použiť drviče balíkov sena a slamy, predĺžiť čas miešania TMR alebo zasunúť protiostrie na voze pre spomalenie pohybujúcej sa hmoty. Manipulovať môžeme aj so zaradením siláže kukurice s dlhšou rezankou alebo zvýšením pomeru objemového krmiva oproti jadrovému krmivu v KD pri zvýšení obsahu neutrálne detergentnej vlákniny (NDF).

Zadefinovať optimálnu dĺžku častíc pre dojnice nie je jednoduché, pretože veľkosť častíc má čiastočne protichodné účinky na výkon bachora dojníc. Na jednej strane kŕmenie dlhými časticami krmiva zvyšuje obsah peNDF (fyzikálne efektívnej NDF) v KD s pozitívnymi účinkami na prežúvanie, na druhej strane, zvyšovanie veľkosti častíc znižuje rýchlosť posunu bachorového obsahu a môže znížiť rozklad vlákniny v bachore v dôsledku nižšej dostupnosti povrchovej plochy pre mikrobiálne trávenie a zníženia príjmu krmiva a príjmu živín.

Nie vždy však rozdiely vo veľkosti častíc musia viesť k rozdielom v bachorovom pH. Pri hodnotení kŕmnej dávky s cieľom určiť možné riziko subklinickej acidózy je potrebné dať do súvisu množstvo vlákniny, neštrukturálnych sacharidov a rýchlosť ich fermentácie v bachore. Problémy vznikajú aj pri dlhom čase miešania TMR v kŕmnom voze, keď klesá podiel častíc na hornom site (>19 mm) separátora, resp. dochádza k posunu častíc z hora nadol pri znížení podielu na horných dvoch sitách na menej ako 50 %. Pri nadmernom premiešavaní TMR sa veľkosť častíc opäť zmenšuje, znižuje sa čas prežúvania a tvorby slín, čo môže viesť k zdravotným problémom (napr. acidóza bachora, poruchy pohybového aparátu, posunutie slezu, zníženie príjmu krmiva, zníženie mliečneho tuku, kondičného skóre). Kravy s poruchami pohybového aparátu majú nižší príjem krmiva za súčasného poklesu príjmu sušiny a produkcie mlieka.

Obrázok č. 2 - Preosiata TMR, príprava na porod
Obrázok č. 2 - Preosiata TMR, príprava na porod

Sledovaním podielu častíc väčších ako 19 mm v TMR a hodnotenia výkalov dojníc sa zistilo, že existuje významný vzťah medzi veľkosťou častíc a hodnotením výkalov sledovaných dva dni po nakŕmení. Skóre výkalov (1–4) sa zlepšovalo zvýšením podielu častíc nad 19 mm, v rozmedzí 10–15 % sa udržiavalo konštantné skóre výkalov (2,34), ktoré sa ešte zvýšilo pri podiele 17 % častíc nad 19 mm.

Na udržanie správnych fyziologických pochodov v bachore s pomocou separátora častíc TMR je potrebné dodržať v praxi nasledujúce body:

1.         Na vrchnom site je potrebné zachytiť 2–8 % dlhých častíc na vytvorenie bachorovej mreže.

2.         V spodnom zásobníku nie je vhodné mať viac ako 20 % jemných častíc pre riziko vzniku bachorových acidóz.

3.         Horné dve poschodia separátora (sitá) s minimálnym podielom 50 % predikujú výšku mliečneho tuku, spodné dve poschodia separátora s maximálnym podielom 50 % predikujú výšku produkcie.

4.         Pri poklese alebo nadbytku dlhých častíc (malých častíc) je potrebné skontrolovať údaje z datatransféru o čase miešania a o naložení požadovaného množstva krmiva do voza, sledovať homogenitu vykladanej hmoty TMR na začiatku a na konci kŕmneho stola.

5.         Vykonať korekciu na dĺžku častíc zmenou poradia zakladania krmív do kŕmneho voza.

6.         Sledovať konzistenciu výkalov ako výsledok trávenia a zdravia bachora.

7.         Najlepší spôsob, ako zabrániť separovaniu na kŕmnych stoloch, je pravidelné a časté prihŕňanie krmiva.

Obrázok č. 3 - Separovanie TMR s ponechaním dlhých částic slamy
Obrázok č. 3 - Separovanie TMR s ponechaním dlhých částic slamy

Najčastejšia chyba, ktorá sa vyskytuje v chovoch HD pri frézovaní vozom alebo použitím strojov na skrátenie dĺžky sena a slamy, resp. dlhým časom miešania vo voze, je zobrazená na obrázku č. 1. TMR pre produkčné kravy má veľmi nízke zastúpenie častíc dlhších ako 18 mm. Obmedzené vytváranie bachorového matraca z hrubých častíc plávajúcich nad tekutým obsahom znižuje dráždenie baroreceptorov a tangoreceptorov v sliznici bachora na rejekciu a znižuje počet prežúvacích cyklov. Dĺžka prežúvania tak závisí od hrubosti krmiva a množstva vlákniny, ktoré je v krmive obsiahnuté. Spodné dve poschodia separátora presahujú 50 % jemných častíc (tabuľka č. 2), ktoré majú vplyv na zrýchlenú pasáž bachorového obsahu so zvýšenou produkciou unikavých mastných kyselín s vplyvom na konzistenciu výkalov. Zaradenie dlhého sena alebo dlhej slamy, ktorá bude v TMR dlhšia ako 7 cm, problém nevyrieši (obrázok č. 3). Kravy budú naďalej selektovať TMR a ponechávať dlhé častice bokom.

Na obrázku č. 2 sa nachádza preosiata TMR pre kravy v príprave na pôrod. V tejto skupine je cieľom pri vysokej dávke slamy (až do 5 kg) dosiahnuť na hornom site 5–10 % dlhých častíc (tabuľka č. 2). Takto namiešaná TMR nám zabezpečí, že kravy nebudú selektovať predložené krmivo a po otelení budú mať dostatočne naplnený bachor pre dobrý štart do laktácie so zníženým výskytom metabolických porúch. Pridávané väčšie množstvo slamy spôsobí vzostup sušiny TMR s oddeľovaním jednotlivých zložiek a v takom prípade je možné použiť vodu na zabránenie separovania z dôvodu vysokej sušiny takto namiešanej TMR.

Autor článku

Ing. Ľubomír Guspan

garant pre výživu a chov HD