Servis a poradenství

30. září 2019

v chovu skotu

Akciová společnost MIKROP ČEBÍN a.s. je již řadu let největším českým výrobcem a dodavatelem minerálních a minerálně-vitamínových doplňkových krmiv pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat v ČR. Zhruba 2/3 veškeré produkce jsou určeny pro skot, z čehož největší zastoupení zaujímají doplňky pro dojnice. Převážná část sortimentu našich výrobků je našim zákazníkům dodávána včetně výživářského a zootechnického servisu a poradenství.

Prvním krokem našeho servisu je důkladná analýza chovu, jeho silných a slabých stránek, případně určení kritických míst (nejužších hrdel v procesu výroby), která se největší měrou podílejí na zhoršení dosahovaných výsledků jak chovatelských, tak ekonomických. K tomuto účelu využíváme dostupná data z dojírenských programů, kontroly užitkovosti, inseminačních přehledů apod. Nedílnou a stejně důležitou součástí analýzy chovu je detailní posouzení kondice zvířat samotných ve skupinách, tak i při jejich činnostech během dne – dojení, žraní, pití, odpočinku při ležení a sociálním chování. Neobejdeme se ani bez důkladné prohlídky a posouzení krmiv přímo ve skladovacích prostorech, způsobu jejich vybírání a přípravy směsné krmné dávky v míchacím voze. Velmi podrobné analýzy objemných i jadrných krmiv, včetně analýz proteinových a sacharidových frakcí, zajišťuje pro potřeby výživářského servisu naše laboratoř.

Teprve po důkladné analýze chovu je možné přistoupit k sestavení a podrobnému vybalancování krmné dávky. Jako výživářská firma klademe na tento bod servisu velký důraz.

Pro formulování krmných dávek skotu používáme nejmodernější software, který dokáže modelovat dynamiku trávení krmné dávky v předžaludcích přežvýkavců, s cílem co nejlépe pokrýt fyziologické potřeby vysoce užitkových dojnic, s důrazem na co největší efektivitu využití živin krmné dávky. Samozřejmostí je sledování ceny tvořené krmné dávky a jejího vztahu k produkci a tržbám za mléko.

Jak nám však praxe ukázala a neustále ukazuje, ani nejdokonaleji propočítaná a vybalancovaná krmná dávka nedokáže zaručit úspěch. Proto jsme se rozhodli neustále rozšiřovat náš servis za účelem zajištění správného fungování námi navrženého systému krmení a managementu chovu. Neustálé vzdělávání, čerpání zkušeností ze zahraničí a hledání nových možností ve výživě považujeme dnes za samozřejmou a rutinní věc.

 

Pro lepší přehlednost jsme náš servis rozdělili na dvě pomyslné poloviny. Jak jsem již uvedl, první část sestává ze sběru dat v terénu, kterou provádí náš specialista. Pro tuto část jsme ve spolupráci s našimi i zahraničními odborníky vypracovali přesný postup. Pro zajištění dlouhodobého standardu máme vypracované pracovní listy (viz tabulky), které pomáhají našim poradcům – specialistům ve správném postupu. Veškerá potřebná sledování a hodnocení je vždy důležité opřít v maximální míře o data získaná objektivním měřením. Proto jsou naši terénní pracovníci vybaveni mnoha pomůckami. Veškerá tato měření a posuzování při návštěvě našeho specialisty je zaměřena na stáj a zvířata, dojírnu, krmné žlaby, vlastní krmení, chování krav, ustájení, walfare, management a mnoho dalšího. Vše je shrnuto v přehledné tabulce pro pozdější analýzu.

Druhá část je zaměřena na sběr a vyhodnocování zootechnických dat o daném chovu. Lze využít aktuální data z dojírenského programu, z kontroly užitkovosti i plemenářská data. Výborným zdrojem těchto údajů o chovu je internetová aplikace ČMSCH Milk Profit Data. Pro přípravu dat k snadnější analýze jsme vytvořili tabulku, kterou dle přání našich zákazníku optimalizujeme přímo na individuální potřeby každé farmy (Tab. – Ukazatele chovu dojnic).

Jelikož veškerá data je nutné analyzovat a vyvodit z nich potřebné závěry, ve spolupráci se zootechniky organizujeme v pravidelných intervalech odborná setkání našich specialistů, agronomů zodpovědných za výrobu krmiv, veterinářů, plemenářů, případně dalších zástupců služeb. Cílem těchto setkání je přijmutí opatření, vedoucích ke splnění vytyčených úkolů (v produkci, reprodukci, ekonomice apod.). Širší spektrum odborníků je lepším předpokladem správného nasměrování našich rozhodnutí a přijatých opatření v co nejširším spektru chovatelových potřeb. Naši specialisté pro tato jednání zajišťují nejen data, ale připravují např. výpočty efektivity krmné dávky a bilance objemných krmiv pro zajištění správné komunikace agronoma a zootechnika. Zároveň naše firma nabízí servis a poradenství při výrobě a konzervaci objemných krmiv. Ten má přispět k výrobě krmiv v co možná nejlepší kvalitě a konzervaci s nejmenší možnou ztrátou. Tato činnost začíná proškolením personálu, zajišťujícího sklizeň objemných krmiv, následuje veškeré poradenství při samotné sklizni (určení správné doby sklizně, sušiny, délky řezanky, postupu návozu apod.). Poslední částí servisu je následné vyhodnocení krmiva a stability na krmném žlabu.

Podnikatelské úsilí by mělo vždy vést k ziskovosti podniku. Proto jako poslední pilíř našeho servisu poskytujeme i pomoc při sledování ekonomiky farmy. Pro tento účel dlouhodobě sledujeme více než 50 farem a to již v horizontu několika let. Za tuto dobu jsme vytvořily možné standardy a limity, které nám pomáhají nacházet slabá místa dané farmy a zároveň ihned přijmout možná opatření k jejich nápravě. Za dobu, kterou věnujeme této stránce poradenství, se nám podařilo propojit ekonomickou stránku výroby se zootechnickou. Lze tedy velmi přesně určit, jaké by měly být zootechnické ukazatele (správné nastavení našich cílů na chovu), abychom dosáhli požadovaného zisku. Zároveň jsme schopni stanovit, jakými prostředky a investicemi je možné těchto výsledků dosáhnout. Lze poměrně přesně zjistit vynaloženou efektivitu investovaných prostředku (peníze, čas, práce…).

Za poslední období došlo k velkému posunu ve vnímání poradenství a servisu. To mělo za následek rozšíření našich služeb a velkou potřebu nových znalostí. Naše firma prostřednictvím svých poradců – specialistů zajišťuje širokou škálu servisu pro splnění potřeb našich zákazníků. Zároveň standardizovala postupy našich specialistů, vedoucí ke standardní úrovni servisu.

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu