Výživa skotu

12. července 2023

v průběhu tranzitního období

Výživa skotu, respektive dojnic je velice obsáhlé a komplikované téma, kterému se věnuje mnoho vědeckých institucí a specializovaných pracovišť po celém světe. Cílem tohoto článku je shrnout informace, fakta a novinky ve výživě dojnic se zaměřením primárně na tranzitní období (období stání na sucho) s užitím aniontových solí v kompletní směsné krmné dávce pro krávy v období stání na sucho.

Období stání na sucho je charakteristické tím, že krávy nejsou zatíženy laktací, dochází u nich k regeneraci mléčné žlázy po předchozím produk-čním období (laktaci), rovněž se metabolicky i fyzicky připravují na další laktační období, začíná se u nich projevovat poslední fáze březosti, ve které se ještě nenarozené tele začíná rychle vyvíjet a samice se připravuje na porod. Tranzitní období se také vyznačuje řadou rizik, proto velmi důležitým kritickým bodem této periody je dobře nastavený faremní program, díky kterému lze překonat toto období bez velkých obtíží, a připravit tak krávu na bezproblémový porod a následnou laktaci.

Při nedodržení důležitých a základních aspektů výživy skotu, např. dobře nastavená krmná dávka v tranzitním období, vyhnutí se přeplnění ustájovacích prostor dalšími zvířaty apod., může pak po porodu dojít k rozvoji mnoha metabolických onemocnění, jakými jsou subklinická hypokalcemie, subklinická ketóza, subklinická bachorová acidóza (SARA), dislokace slezu, zadržení lůžka atd., což následně obvykle vyústí i ve zhoršení celkového zdravotního stavu a snížení užitkovosti.

Optimální podmínky pro výživu krav během tranzitního období zahrnují rozdělení krav v období stání na sucho do dvou skupin, pokud možno s rozdílnou celkovou směsnou krmnou dávkou TMR (total mixed ration). Obě TMR by měly být svou strukturou pokud možno co nejvíce podobné produkční TMR, ale s rozdílným obsahem živin. Do první skupiny krav patří krávy, které byly právě zaprahnuty. Do druhé skupiny, kterou nazýváme příprava na porod, zařazujeme krávy nejpozději 21 dní před plánovaným porodem. U druhé skupiny krav lze aplikovat jednu z následujících diet. Jedná se o:

• TMR s nízkým obsahem vápníku,

• diety, jež účinně vážou Ca, např. s obsahem Zeolitu A (křemičitan sodno-hlinitý),

• systém DCAD (Dietary Cation-Anion Difference), resp. TMR s vyváženým obsahem aniontových solí.

Pro lepší pochopení problematiky vzniku metabolických onemocnění si prvně něco řekněme o dynamice Ca v předporodním období. Kráva v období stání na sucho, která je zdravá a jejíž celková tělesná hmotnost se pohybuje okolo 650 kg, denně přijme 12 kg sušiny TMR. Její potřeba Ca je cca 24 g/den, z toho je 11 g/den určeno pro záchovu a 13 g/den pro vyvíjející se tele. V případě holštýnských krav po otelení, které při prvním dojení nadojí v průměru 7 kg mleziva, jež obsahuje 2,3 g Ca na kg/mleziva, je nezbytné uvolnit z krve do mleziva okolo 16 g Ca již v první den laktace. V nadcházejících cca pěti dojeních se obsah Ca v tranzitním mléku pohybuje okolo 2 g/l, což v kombinaci s průměrnou dojivostí na úrovni 44 l/krávu představuje uvolnění 88 g Ca/den, což je 4× vyšší potřeba Ca v průběhu prvních 60 hodin laktace, a to ve srovnání s potřebou Ca v předporodním období. Potřeba plazmatických zásob Ca u krávy v rané fázi laktace je cca 10 mg/kg živé hmotnosti, u krávy o hmotnosti 650 kg je tuto zásobu nutné doplňovat v prvních třech dnech laktace. Je to způsobeno zvýšenou potřebou Ca mléčnou žlázou. V důsledku toho dochází u většiny krav na začátku laktace k poklesu obsahu Ca v krvi. Pokud na tento úbytek byly zvířata připravována již v předporodním období, tak aktivují homeostatické mechanismy Ca, které vrátí koncentraci Ca v krvi na normální úroveň. Tuto homeostázu zprostředkovávají především příštítná tělíska, která vylučují parathormon (PTH) v reakci na sníženou koncentraci Ca v krvi. PTH stimuluje uvolňování Ca z kostních zásob, dále snižuje množství Ca vylučovaného močí a aktivuje renální enzym, který produkuje hormon vitamínu D, 1,25-dihydroxyvitamin D. Tento hormon stimuluje transcelulární absorpci Ca přes epitel střeva a výrazně tak zvyšuje příjem Ca z diety.

TMR s nízkým obsahem Ca

A nyní již k jednotlivým typům diet. U diety, jež je specifická svým nízkým obsahem vápníku, spočívá strategie v tom, že je zvíře nejméně 7 až 14 dní před otelením v záporné bilanci Ca. Tato záporná bilance stimuluje sekreci PTH během 3 až 4 dnů po snížení obsahu Ca v dietě. Dlouhodobé působení vysokých koncentrací PTH překonává případnou rezistenci tkání vůči PTH způsobenou metabolickou alkalózou. Před začátkem laktace se aktivují mechanismy mobilizace a uchovávání Ca, renální produkce 1,25-dihydroxyvitaminu D a kostní resorpce Ca. Díky tomu je zvíře připraveno na zvýšenou potřebu Ca v době porodu a začátku laktace. Podle současných normovaných požadavků na příjem Ca při koeficientu dostupnosti 0,44 je nezbytné, aby kráva o hmotnosti 650 kg na konci březosti přijala v dietě 52 g Ca nebo 0,43 % Ca při příjmu 12 kg TMR v sušině. Studie zabývající se rozvojem hypokalcemie na dietě s nízkým obsahem Ca prokázaly, že aby nedošlo k rozvoji tohoto onemocnění, musí být obsah Ca v dietě nižší než 18 g/den. To znamená, že množství Ca vstřebatelného z diety by mělo být na úrovni 5–9 g/den. Nicméně dosáhnutí takto vybalancované krmné dávky s nízkým obsahem Ca je, minimálně v České republice, velice obtížné.

Diety, jež vážou Ca

Jako jistá alternativa vůči dietě s nízkým obsahem Ca se jeví využití látek, jež vyvazují Ca v dietě a brání tak jeho využití v trávicím traktu. Takovou látkou je například Zeolit A (křemičitan sodno-hlinitý). Zeolit podle studií dokáže zabránit hypokalcemii v případě zkrmování diet s obsahem Ca 0,6 až 0,7 % Ca v pozdním období stání na sucho. Křemičitan sodno-hlinitý váže Ca v trávicím traktu a snižuje jeho ztráty v moči. Tento přístup však vyžaduje přesnější dávkování a kombinaci s jinými zdroji vápníku. Zeolit dále váže fosfáty (PO4-3) což rovněž může vést k předcházení vzniku hypokalcemie.

Systém DCAD s vyváženým obsahem aniontových solí

DCAD je systém výživy, který se snaží ovlivnit acidobazickou rovnováhu zvířete tím, že se v krmné dávce upravuje poměr kationtů a aniontů. V případě krav v období stání na sucho se snažíme snížit příjem kationtů a zvýšit příjem aniontů, což v konečném důsledku vede k poklesu pH krve a tím k podpoře vylučování vápníku z kostí, což má příznivý vliv na hladinu vápníku v krvi a snižuje riziko vzniku subklinické hypokalcemie. Výzkumy ukazují, že použití diet s negativním DCAD může snížit riziko metabolických onemocnění u krav v tranzitním období. Nicméně, je důležité správně nastavit množství aniontových solí v krmné dávce, aby nedošlo k přílišnému snížení pH krve, moči a dalším nežádoucím komplikacím.

Závěrem lze říci, že správná výživa krav/dojnic je zásadní pro zajištění zdraví, užitkovosti zvířat a také pro kvalitu produkovaného mléka. Tranzitní období, je zvláště důležité a je třeba mu věnovat ze zootechnicko-chovatelského pohledu i zvýšenou pozornost. Použití aniontových solí v kompletní krmné dávce pro tyto krávy v období stání na sucho může být účinným způsobem, jak minimalizovat riziko metabolických onemocnění v období po porodu a zajistit tak vysokou užitkovost dojnic. Je třeba také dbát na správné rozdělení zvířat do skupin a správné složení krmných dávek v různých fázích tranzitního období.

Autor článku

Ing. Jan Mikyska

Specialista výživy skotu