ZD Hrotovice

19. července 2023

Zemědělské družstvo Hrotovice hospodaří na Vysočině v jihovýchodní části okresu Třebíč na rozloze 2 326 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 m

Zemědělské družstvo Hrotovice hospodaří na Vysočině v jihovýchodní části okresu Třebíč na rozloze 2 326 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 m. Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní, intenzivní pěstování jednotlivých plodin s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy. Pěstuje se zde především pšenice, ječmen, řepka, vojtěška, trávy na semeno, kmín a kukuřice. Družstvo provozuje bioplynovou stanici o výkonu 760 kW, ke které je vybudován teplovod a odpadním teplem jsou kromě budov družstva, kanceláří a kooperační míchárny vytápěny také místní základní škola, hotel a další budovy v Hrotovicích.

Dojnice ve skupině na vrcholu laktace
Dojnice ve skupině na vrcholu laktace

Živočišná výroba se specializuje na chov dojného skotu plemene holštýn, ale také krav bez tržní produkce mléka. Dlouholetou tradici má v družstvu chov prasat (aktuálně 310 prasnic a 2 000 prasat ve výkrmu). V neposlední řadě je třeba zmínit chov sumečka afrického v recirkulačním systému využívajícím odpadní teplo z bioplynové stanice.

Hala s dojnicemi na vrcholu laktace
Hala s dojnicemi na vrcholu laktace

Družstvo pod vedením předsedy Ing. Bohumíra Hutaře v posledních letech investovalo nemalé prostředky do staveb v živočišné výrobě, zejména do chovu dojného skotu. Byly zrekonstruovány stáje pro dojnice, mladý dobytek, postaven byl i nový teletník a žlaby na objemná krmiva. V roce 2016 byla postavena nová dojírna a silo na skladování 500 t celozrnné kukuřice sklizené přímo z pole v stadiu mléčné zralosti (konzervace CO2). Součástí sila je šrotovník a podjezdový zásobník, ze kterého je kukuřičný šrot dávkován přímo do krmného vozu. V roce 2018 byla postavena nová stáj pro výkrm 252 býků a vybudováno bylo také zimoviště pro 40 krav bez tržní produkce mléka ve středisku Zárubice.

Masné krávy v Zárubicích
Masné krávy v Zárubicích

Chov skotu má na starosti zootechnička Ing. Lenka Hutařová a pomocný zootechnik Marek Žák. Všechny kategorie dojného skotu jsou ustájeny na farmě v Hrotovicích. Současný stav skotu činní 830 kusů, z toho je 280 dojnic o průměrné užitkovosti 10 143 kg mléka. Denní dodávka do Jaroměřické mlékárny činní 8 100 l mléka. Spolupráce s firmou MIKROP ČEBÍN a. s. trvá od roku 2016. Hlavním bodem spolupráce je kromě zajištění minerální výživy i pravidelný poradenský servis.

Zootechnička Ing. Lenka Hutařová na porodně krav
Zootechnička Ing. Lenka Hutařová na porodně krav

Základem dobře nastaveného managementu chovu dojnic je správný odchov jalovic, který začíná důslednou péčí o telata. Telata jsou odchovávána v novém teletníku. Správné zajištění mlezivové výživy je systematicky sledováno a vyhodnocováno. Telata jsou následně napájena mléčnou krmnou směsí Telmilk Start, což je prémiová MKS s 50% podílem sušeného odstředěného mléka a se 100 % obsahem mléčných složek. Management odchovu telat je přizpůsoben bezproblémovému přechodu na rostlinnou výživu. Nyní je v plánu výroba slamnatého starteru svépomocí. Přibližně ve stáří 6 měsíců jsou jalovičky přemístěny na odchovnu mladého dobytka a býčci na výkrmnu.

Krávy v laktaci jsou ustájeny ve zrekonstruovaných stájích se stlanými boxovými loži. Porodna je v nové stáji se stlanými loži a porodními kotci. Dojení probíhá na farmě dvakrát denně na rybinové dojírně s počtem 2 × 7 dojicích stání od firmy Farmtec. Od této firmy jsou v chovu používány i Vitalimetry pro sledování pohybové aktivity, doby příjmu krmiva a přežvykování a dále také zootechnický software Farmsoft.

Nádrže na melasu
Nádrže na melasu

V chovu jsou aktuálně krmeny tři krmné dávky, a to podle fáze laktace krav – vrcholová krmná dávka, krmná dávka pro krávy v závěru laktace a dále pro krávy v období stání na sucho společně s přípravou na porod. Základem produkční krmné dávky jsou z objemných krmiv především kukuřičná siláž, vojtěšková senáž, hrachová senáž, seno a sláma. Dále je do krmné dávky zařazeno šrotované vlhké kukuřičné zrno, mláto, melasa a krmná směs vyráběná místní kooperační míchárnou z dodávaných premixů od firmy MIKROP ČEBÍN a. s.

Výkrmna býků
Výkrmna býků

TMR je zvlhčována přidáním vody pro dosažení optimální sušiny dávky a snížení možnosti separace. Krávy jsou krmeny 2× denně pomocí krmného vozu Storti Dunker T2 140. TMR je na žlabu pravidelně přihrnována šnekovým přihrnovačem Bobman. Každý týden jsou vyhodnocovány údaje z krmného vozu. V chovu je dále sledována přesnost navážky, sledují se navážka a zbytky na krmném žlabu, kdy je po přepočtení na kus a pravidelném měření sušiny stanoven příjem TMR.

Odchovna mladého dobytka
Odchovna mladého dobytka

Krávy na vrcholu laktace zde přijmou 25 kg sušiny TMR. V TMR pro suchostojné krávy a krávy před porodem je nezastupitelnou komponentou řezané seno a sláma v dávce 3 kg. Optimálním sestavením této krmné dávky výrazně poklesl výskyt poporodních problémů (ulehnutí po porodu, zadržení lůžek, ketózy).

Zakládání TMR v hale produkčních dojnic
Zakládání TMR v hale produkčních dojnic

Důležitou částí spolupráce s firmou MIKROP ČEBÍN a. s. jsou pravidelné kontrolní dny zhodnocující současnou situaci na farmě, ale hlavně vytyčující další cesty k dosažení stanovených cílů v mléčné produkci, reprodukci a celém managementu chovu skotu. Díky tomu je zde dosahováno stabilních výsledků v produkci mléka – užitkovost 33,5 l mléka na kontrolovanou krávu v KU (tuk 3,98 %, bílkovina 3,37 %, somatické buňky 160 tis./ml).

Silo na uskladnění vlhkého kukuřičného zrna
Silo na uskladnění vlhkého kukuřičného zrna

Systematickou a důslednou prací zootechniků bylo v chovu dosaženo výrazného zlepšení reprodukce u plemenic, proto je nyní možná i cílená brakace krav s nízkou užitkovostí. Přestože v ZD Hrotovice v posledních letech investovali do rozsáhlých renovací a staveb v chovu skotu, již nyní pracují na návrhu projektu plně robotické stáje pro 332 dojnic.

Autor článku

Ing. Olga Kloudová

Specialista výživy skotu