Měcholupská zemědělská, a. s.

26. června 2024

Akciová společnost Měcholupská zemědělská podniká v Plzeňském kraji v okrese Klatovy

Akciová společnost Měcholupská zemědělská podniká v Plzeňském kraji v okrese Klatovy. Středisko společnosti se nachází poblíž obce Předslav. Měcholupská zemědělská, a. s., patří k největším zemědělským podnikům v regionu. Zaměřuje se na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a výrobu elektřiny prostřednictvím bioplynové stanice. V živočišné produkci se společnost specializuje na chov dojeného skotu, dále chov masného skotu a prasat. Zajímavostí jsou i vlastní jatka.

Počátek akciové společnosti se datuje k 12. květnu 1998. V tento den byla společnost založena, kdy jediným zakladatelem a akcionářem bylo Zemědělské družstvo Měcholupy. Nově vzniklá společnost převzala od svého předchůdce veškerý výrobní program. V současné době zde pracuje 62 zaměstnanců. Předsedou představenstva je Ing. Luboš Šilhavý.

Podnik obdělává 2570 ha, z toho 1870 ha zaujímá orná půda a 700 ha trvalé travní porosty. Pěstované plodiny jsou v souladu s potřebami živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavní pěstovanou plodinou je kukuřice na siláž, kdy zhruba třetina vyrobeného objemu je zkrmována v živočišné výrobě a dvě třetiny objemu pak slouží pro výrobu bioplynu. Pro výrobu siláží jsou pěstovány také žito nebo tritikale. Z víceletých plodin stojí za zmínku hlavně jetelotravní a vojtěškotravní směsi. Mezi obilniny pěstované na zrno patří převážně ječmen a pšenice. Obě tyto plodiny jsou využity pro výrobu vlastních krmných směsí. Dále společnost pěstuje na 250 ha také řepku olejku.

Jak již bylo zmíněno, podnik provozuje vlastní bioplynovou stanici. Stanice se skládá ze dvou fermentorů a jednoho dofermentoru a má celkový výkon 1,2 MW. Bioplynová stanice je v provozu od roku 2012. Vyrobená energie je částečně využita pro potřebu zemědělského podniku, přebytky jsou prodávány do sítě. Vyprodukované teplo je využito pro potřeby zemědělské společnosti.

Živočišná produkce je zaměřena na chov vysokoprodukčních dojnic holštýnského plemene. Podle slov vedoucího živočišné výroby Ing. Martina Peksy je nyní v březnu 2024 aktuální užitkovost 41,4 l na dojenou krávu, ale ještě nedávno tomu tak nebylo. Když se podíváme do historie chovu mléčného skotu v tomto podniku, tak se dostaneme k roku 1978. V tento rok byla postavena původní stáj s kapacitou 700 krav. Boxová stáj měla zaroštované podlahy s produkcí kejdy. Součástí stáje byly také dvě kruhové dojírny. V roce 1996 prošla stáj velkou rekonstrukcí. Kapacita stáje se snížila na 500 dojnic plemene český strakatý skot (ČESTR). Boxová lože byla stlaná, ustájení volné a proběhla změna dojírny na trigonometrickou dojírnu o kapacitě 20 dojicích míst.

V chovu bylo v minulosti uplatněno převodné křížení z plemene ČESTR na holštýnský skot s cílem dosáhnout vyšší produkce mléka. Původní stáj stavěná pro rámcově menší plemeno najednou neposkytovala kravám dostatečný komfort. Technologie byly zastaralé, a navíc byl velký nedostatek pracovníků v zemědělství. Proto přišel návrh na rekonstrukci stáje. Původně se uvažovalo o postavení nového kravína, tzv. na zelené louce, ale nakonec bylo rozhodnuto o zbourání původní stáje a postavení nové na stejném místě uprostřed hlavního areálu, kde je veškeré zázemí. Projekt nové stáje byl vytvořen v roce 2020 firmou Agropartner, která realizovala i následnou výstavbu. Původní stájový objekt se začal bourat v únoru 2022 a koncem téhož roku byla nová robotická stáj nastájena dojnicemi pro odzkoušení nové technologie. Celková investice do výstavby nové stáje, včetně demolice původního stájového objektu, vyšla na 143 mil. Kč. Hlavní myšlenka nové stáje byla poskytnout kravám maximální welfare s volným pohybem zvířat a zvýšit užitkovost při snížení počtu zaměstnanců. Nyní společnost na úseku mléčných krav zaměstnává o čtyři pracovníky méně.

Nová stáj má celkovou kapacitu 424 ustájovacích míst včetně separace, která se nachází uprostřed stáje mezi dojicími roboty, obsahuje fixační klec a také headlocky pro vyšetření a ošetření dojnic. Zároveň je plnohodnotným stáním pro zvířata. Boxových loží v produkční části je 398. Boxová lože jsou opatřena matracemi. Hnojné chodby vyhrnují lopaty tažené řetězem. V nové stáji je celkově osm robotů Lely Astronaut A5. Ve výbavě robota je měření somatických buněk, tuku, bílkovin, teploty a barvy mléka. Další výbavou robotů je váha zvířat, díky které je možnost sledovat úbytky hmotnosti především v poporodním období (sledování kondice krav). Pomocí získaných dat mohou zootechnici včas odhalit zdravotní problémy.

Ve stáji jsou čtyři skupiny dojnic, kdy každá skupina má k dispozici dva dojicí roboty a separační sekci. Prvotelky jsou ve dvou samostatných skupinách. Krmná dávka je zakládána 1× denně. Založené krmivo je přihrnováno přihrnovacími roboty Lely Juno. Stáj je vybavena autonomní meteostanicí regulující otevírání/zavírání obvodových plachet stáje, včetně plachtové hřebenové štěrbiny.

A užitkovost? V roce 2021 při starém systému ustájení a dojení byla užitkovost na úrovni 32,8 l na dojenou a 28,8 l na ustájenou. Přitom složky v mléce byly 3,8 % tuku a 3,2 % bílkovin. Uzávěrka za rok 2021 byla podle kontroly užitkovosti 10 800 kg mléka. Za rok 2023 bylo dle kontroly užitkovosti (KU) vyprodukováno 11 714 kg mléka při mléčných složkách 3,7 % tuku a 3,3 % bílkovin. Z výše uvedeného vyplývá, že v chovu došlo k navýšení užitkovosti o 900 kg mléka/krávu za laktaci při zachování stejných složek v mléce. Podle KU za únor 2024 byla užitkovost na úrovni 41,03 l na dojenou krávu. Cíle zvýšit užitkovost v chovu bylo tedy dosaženo.

Návštěvnost dojicího robota je v chovu na úrovni 3,2 dojení denně. Nyní je v nové stáji nastájeno 366 dojnic s denní produkcí mléka, která je na stejné úrovni, jaké však bylo v původní stáji dosahováno u 440 krav. Mléko je dlouhodobě dodáváno do Klatovské mlékárny. V současné době dodává společnost mléko přes MHD Střední Čechy.

Počet somatických buněk se na nové stáji standardně pohybuje od 120 do 150 tisíc/ml. Razantně se také snížil počet klinických zánětů o více než 60 %, což s sebou nese nižší celkové náklady za jejich léčbu. Toto zlepšení je z části zásluhou nového robotického dojení, lepší úrovní welfare či vyšší dojivostí krav, ale především pečlivou a důslednou prací zootechniků, kteří se na zdravotní stav mléčné žlázy maximálně zaměřují.

Po stránce výživy mléčného skotu spolupracuje podnik s firmou MIKROP ČEBÍN a. s., a to více než 20 let. Úzká spolupráce mezi firmami má jasný cíl, a to vysokou produkci mléka při zachování velmi dobré úrovně zdraví zvířat. Krmná dávka je založená na objemných krmivech – kukuřičné siláži a senážích, obilninách, řepkovém extrahovaném šrotu a minerálně-vitaminových krmivech. Součástí krmné dávky pro dojnice v laktaci je také bavlníkové semeno, které se stává stále oblíbenější komponentou výživy vysokoprodukčních dojnic. Podnik má v hlavním areálu také vlastní míchárnu krmných směsí, kde si míchají směsi pro jednotlivé kategorie zvířat. Z krmiv dále stojí za zmínku štípaná sláma, která najde uplatnění zejména v krmných dávkách pro tranzitní období.

Po reprodukční stránce je v chovu nastavena metoda plošné hormonální stimulace Double Ovsynch. První zapouštění krav probíhá okolo 80. dne po porodu. U jalovic se ze 70 % používá sexované semeno. Od roku 2018 podnik začal spolupracovat s firmou MTS, kde jejich hlavní cíl byl výběr býků do připařovacího plánu zaměřeného na produkci, funkční znaky vemene a snížení rámce do středního rámce.

Současné navýšení užitkovosti u krav tak souvisí s novou technologií, mana­gementem chovu, prací zootechniků, výživou a veterinární péčí.

Kromě mléčného skotu chová Měcholupská zemědělská také masný skot. Začátek chovu masného skotu patří do roku 1996, kdy se vyřazovaly krávy plemene ČESTR. K nim pak následně byl přiřazen plemenný býk plemene aberdeen-angus. Skutečná plemenařina začala o něco později, kdy začala spolupráce s Ing. Vráblíkem. Společnost s ním spolupracovala na odchovu třicetihlavého charolais stáda dovezeného z Kanady. V roce 2005 byla ukončena spolupráce s firmou pana Vráblíka a společnost se začala věnovat čistokrevnému chovu charolais sama. Hlavní změnou byl přechod od kanadské genetiky k francouzské genetice. Hlavní směr chovu masného skotu nastavil spolu s plemenářskými firmami současný předseda představenstva Ing. Luboš Šilhavý. Roku 2012 proběhl nákup 20 matek plemene masný simentál. Od roku 2011 provozoval podnik odchovnu plemenných býků ve spolupráci s firmou Jihočeský chovatel. Roku 2021 proběhl poslední test, od té doby probíhá odchov plemenných býků u chovatele. Do roku 2020 choval podnik 550 masných krav. Poté došlo ke snížení počtu na 400 zvířat z důvodu snížení ploch pastevních areálů. V roce 2021 koupil podnik také 24 čistokrevných matek plemene aberdeen-angus. V současné době podnik chová v čistokrevné plemenitbě 80 krav plemene charolais, 80 plemene masný simentál a 40 krav plemene aberdeen-angus. S plemeny charolais a masný simentál se podnik zúčastňuje pravidelně výstav, kde většinou obsazuje přední příčky a vyhrál již řadu ocenění. Největším chovatelským úspěchem byla účast na prestižní francouzské výstavě v Paříži v roce 2019, kam chovatel vyrazil s plemenným charolais býkem Momem.

Kromě skotu se v živočišné výrobě zaměřuje společnost i na chov prasat genetiky PIC. V roce 2018 proběhla rekonstrukce výkrmny prasat v nedalekých Slavošovicích. I porodna prasat v Bolešinech se dočkala rekonstrukce, a to v roce 2021. Tato rekonstrukce vedla ke zlepšení odchovu selat a také zlepšení reprodukčních ukazatelů chovaných prasnic. Společnost má nyní 100 prasnic základního stáda.

V hlavním areálu u Předslavi má podnik také svoji vlastní porážku jatečných zvířat. Nabízí domácí porážky pro zákazníky a prodej vepřového a hovězího masa. Ročně se na jatkách podniku porazí 2000 prasat, které se nabízí v půlkách. Jatka také nabízejí selata na rožeň. Hovězího se porazí ročně zhruba 200 kusů a zákazníkům se nabízejí jak v opracovaných čtvrtích, tak i v 10kg smíšených balíčcích.

Autor článku

Ing. Libor Janský

Specialista výživy skotu