Postupně společnými kroky ke zlepšení - ZD Rosice u Chrasti

8. března 2023

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti můžete nalézt na Chrudimsku, a to zhruba 15 km východně od Chrudimi.

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti můžete nalézt na Chrudimsku, a to zhruba 15 km východně od Chrudimi. Počátky vzniku zemědělského družstva Rosice u Chrasti sahají k roku 1949, kdy vznikl podnik ze stávajícího Zemědělského strojního družstva. V letech 1959 až 1972 došlo k jeho sloučení s okolními družstvy, a to Trojovice, Zájezdec, Bor u Chroustovic, Brčekoly, Přestavlky, Rosice u Chrasti a Radim.

 

Roku 1992 proběhla transformace družstva bez jeho rozdělení a změny názvu, kterým je, jak již bylo zmíněno, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti. Družstvo do května 2022 vedl pan Ing. Václav Blažek, který po úctyhodných 34 letech služby v družstvu odešel do penze. Tímto bychom mu velmi rádi popřáli zejména pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let. Novým předsedou zemědělského družstva je Ing. Miroslav Vavřina, kterému přejeme nejen pevné zdraví a hodně štěstí, ale i mnoho osobních a pracovních úspěchů. ZD Rosice u Chrasti je ve svém okolí velmi významným zaměstnavatelem a aktuálně zde pracuje 130 zaměstnanců.

Živočišná výroba

ZD Rosice u Chrasti se specializuje jak na chov dojeného skotu, tak i na chov prasat. Podnik aktuálně chová 188 prasnic a 108 prasniček v užitkovém chovu. Provozuje jak dvě výkrmny prasat, každou s kapacitou 480 prasat, které vede paní Zuzana Vinklerová, tak i jednu stáj s předvýkrmem prasat s aktuálně chovaným počtem 600 prasat, kterou vede paní Klára Štefková.

V současné době podnik chová celkem 1 660 ks hovězího skotu všech věkových kategorií plemene montbeliarde, z toho je 595 krav a 320 býků na výkrm. Na farmě v Rosicích u Chrasti naleznete produkční stáje krav, porodnu a teletník. Krávy v laktaci jsou zde rozděleny do tří skupin s odlišnými krmnými dávkami, které jsou přizpůsobeny dojivosti jednotlivých skupin, tj. vrchol laktace, střed a konec laktace. Chov skotu zaštiťují tři zootechnici v čele s paní Jarmilou Petrýdesovou, která v podniku působí již od roku 2005, kdy měla na starosti odchov mladého dobytka a výkrm býků, od roku 2007 se stala hlavním zootechnikem na produkční stáji. Odchovna jalovic a výkrm býků se nachází na středisku v Boru u Chroustovic, kde je 300 výkrmových býků a podobný počet chovných jalovic.

Hlavní zootechnička Jarmila Petrýdesová
Hlavní zootechnička Jarmila Petrýdesová

Spolupráce ve výživě skotu s firmou MIKROP ČEBÍN a. s. započala v květnu 2021. V rámci spolupráce zajišťujeme minerální výživu zvířat a pravidelný poradenský servis. Pro efektivní využití spolupráce, vytyčení a rychlejší dosažení cílů jak v mléčné produkci, reprodukci, tak i v celém managementu chovu skotu využíváme kontrolních dnů. Díky tomuto systému spolupráce došlo v Rosicích k navýšení užitkovosti o 1,5 l na ustájenou krávu, a tedy i k vyšší dodávce mléka do mlékárny. Podnik se v rámci udržitelné ekonomiky snaží vyrábět většinu krmiv vlastními prostředky. Krmivovou základnu tvoří kukuřičné siláže, travní senáže, GPS senáže s hrachem či žitem, vojtěškové senáže, CCM a obilní šroty. Z nakupovaných krmiv využívá farma pivovarské mláto, sladový květ, řepkové či sójové extrahované šroty a melasu. Výroba krmných směsí pro skot i prasata probíhá ve vlastní, nově zrekonstruované míchárně krmných směsí. Vedení družstva klade velký důraz na pohodlí (welfare) zvířat, v letošním roce podpořilo nákup dalších ventilátorů do produkční stáje s cílem zlepšit kvalitu chovného prostředí a maximálně eliminovat negativní dopady tepelného stresu v průběhu letních měsíců. Tímto krokem se docílilo snížení dopadu tepelného stresu na dojnice, který se prokazatelně projevil na ustálených dodávkách mléka do mlékárny. Díky tomuto kroku vedení podniku nedošlo k poklesu mléčné produkce, jak tomu bylo zvykem v letech předchozích. Podnik by v budoucnu rád investoval do nových střech na produkčních stájích a nových van pro koupele končetin krav.

Rostlinná výroba

ZD Rosice u Chrasti obhospodařuje celkem 1 975 ha půdy, z toho je 1 871 ha orné půdy a je vybaven kompletní vlastní mechanizací. Pěstuje krmné obilí, které využívá převážně pro krmení vlastních zvířat, ale také potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen. Dále podnik pěstuje kukuřici, a to jak pro potřeby produkce siláží, tak i na zrno. Z dalších pěstovaných plodin pro krmné účely zmiňme vojtěšku. Opomenout nesmíme ani pěstování řepky, cukrové řepy a v menším rozsahu hrách a pelušku.

Podnik se zaměřením nejen na prvovýrobu

Mimo vlastní prvovýrobu má ZD Rosice také vlastní jatky, pekárnu, minimlékárnu, palírnu, 12 prodejen, 1 pojízdnou prodejnu, drogerii a prodejnu krmiv. Jatky zpracovávají maso z vlastní produkce a následně z něj vyrábí kvalitní masné výrobky různého sortimentu. Stejným způsobem funguje také minimlékárna, která zpracovává mléko z vlastní produkce a vyrábí výborné jogurty, tvarohy a sýry. Podnik se může chlubit mnoha oceněními za výrobu velice kvalitních výrobků, jako je například Regionální potravina 2011, kterou získal Rosický koláč. Dalším oceněním je Regionální potravina 2020 Selský sýr v oleji BYLINKOVÝ. V letošním roce získala ocenění Regionální potravina Pardubického kraje 2022 v kategorii Masné výrobky tepelně opracované tlačenka ze ZD Rosice u Chrasti. Družstvo se věnuje také vzdělávání mladých lidí, dlouhodobě spolupracuje s okolními zemědělskými školami, zajišťuje studentům praktickou výuku, a tedy jejich rozvoj v zemědělské činnosti.

Autor článku

Ing. Nikola Pluhařová

Specialista výživy skotu