ZOD Žichlínek

24. srpna 2022

příběh největší tuzemské robotické farmy s řízeným pohybem krav

Když se v ZOD Žichlínek rozhodovalo o budoucím směřování střediska dojeného skotu v Tatenicích, ve světě ještě nebyla známa hrozba jménem covid-19, a už vůbec ne hrozba jménem válka. Vedení tehdy odsouhlasilo výstavbu zcela nové technologicky vyspělé produkční stáje s kapacitou 484 dojnic s robotickým dojením DeLaval. Rozhodnutí to bylo vskutku v poslední možné chvíli, protože kdoví, jak by situace dopadla, kdyby proběhla třeba s ročním odkladem. Než se ale vydáme do samotné tatenické stáje, náleží se družstvo hospodařící v malebném podhůří Orlických hor na východě Čech představit.

 

Obce v údolí Lanškrounské kotliny mají za sebou bohatou historii, kdy pamatují zničení města Lanškroun za dob třicetileté války, ale i masivní odsuny německých obyvatel po druhé světové válce. Zajímavostí je, že střediska družstva rozděluje zemská hranice Čech a Moravy. Samotné ZOD Žichlínek vzniklo v roce 1980 sloučením okolních středisek s chovem dojeného skotu. Kromě tradice chovu dojeného skotu a rostlinné výroby se družstvo může pyšnit chovem a šlechtěním prasat plemene duroc. Za tímto úspěchem stojí předseda družstva, MVDr. Josef Vinduška, který věnuje chovu prasat nemalé úsilí. Na farmě Sázava je chováno 1 400 prasnic, od kterých se za rok odstaví 46 000 zástavových selat. Velká část jich putuje do zahraničí. Na vlastních Jatkách Lanškroun je maso z vlastního chovu zpracováno a finální produkty jsou dále prodávány v podnikové prodejně v Lanškrouně, v síti prodejen Konzum, Qanto, Jednota Pardubice či na E-shopu Košík.cz. Pod značkou Authentic putují k zákazníkovi coby výběrová řada.

Pohled do zázemí robotů
Pohled do zázemí robotů

Družstvo obhospodařuje celkem 6 020 ha zemědělské půdy, z níž je 4 800 ha orné a zbývající část výměry tvoří trvalé travní porosty. Kromě výroby pícnin se podnik zabývá pěstováním řepky, obilovin (pšenice, ječmene, tritikale), kukuřice, máku, lupiny a cukrové řepy.

V rámci chovu skotu je podnik rozdělen na střediska Luková a Žichlínek (produkční stáje Lubník a Tatenice). Celkem družstvo chová více než 4 000 kusů hovězího dobytka, z toho 1 900 dojnic. V okrese Ústí nad Orlicí, kde působí, je tak jedním z největších chovatelů dojného skotu.

Středisko Luková je zaměřeno na chov holštýnského skotu, které zde vzniklo převodným křížením z původních českých strak. Tým zootechniků, ve složení Jan Filip, Ivan Pavlík a Petra Uchytilová, ve spolupráci s Ing. Davidem Hruškou, ředitelem Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně, zde úspěšně realizují embryotransfery. Daří se zde uskutečnit i výplachy dcer z přenesených embryí.

Pohled na novou produkční stáj v Tatenicích
Pohled na novou produkční stáj v Tatenicích

Středisko Lubník, pod vedením zkušeného zootechnika Ondřeje Skalického, má ve svých stájích okolo 400 dojnic plemene čestr. Dlouholetou prací v oblasti šlechtění se stádo dostalo na vysokou genetickou a produkční úroveň. Čerpá se hlavně z linií býků německé fleckfvieh, čímž se dosahuje dobrého tělesného rámce a vysoké užitkovosti. Zdejší plemenice získávají řadu významných chovatelských ocenění.

Středisko Tatenice, v podobě, v jaké se představilo 15. 3. 2021, má za sebou období největších změn v rámci družstva. Původní výkrmny býků byly nahrazeny moderní a komfortní stájí s dojicími roboty. Další významnou změnou bylo v listopadu 2021 nahrazení původně rekonstruované stáje s čtyřřadým uspořádáním kombiboxů za porodnu s jedním dojicím robotem pro krávy po otelení. Poslední velkou rekonstrukci čeká původní kravín, tzv. K-96, kde budou ustájeny krávy v období stání na sucho a vysokobřezí jalovice. Vysoké lože opatřené matracemi zde nahradí původní stlané boxy.

Alkalizace matrací boxových loží.
Alkalizace matrací boxových loží.

Díky velkému úsilí celého týmu lidí, v čele s faremními zootechniky, paní Janou Košárkovou a Ing. Davidem Uherkem, se podařilo během krátké doby dostat chod farmy do nových kolejí. Stále se zlepšující užitkovost dojnic je vidět zejména na denních dodávkách mléka do mlékárny. Porovnáme-li denní dodávky mléka za leden 2021 s lednem 2022, vidíme nárůst z 7 000 litrů mléka denně na 13 000 litrů, a to se stále stoupajícím trendem. Za tímto nárůstem stojí nejen navýšení celkové ustájovací kapacity stáje, ale i vyšší průměrná denní dojivost krav.

Spolupráce s firmou MIKROP ČEBÍN, a. s., a to v oblasti poradenství a výživy krav ve středisku Lubník a Tatenice, probíhá třetím rokem. Na obou střediscích používáme speciální minerálně-vitamínové doplňky vyráběné na míru, které můžeme podle vývoje zásob a kvality krmiv snadno modifikovat. Krmné dávky jsou sestaveny z vlastních objemných krmiv (jetelové, travní a hrachové senáže, kukuřičná siláž, seno, sláma), CCM a směsí. Granule určené pro dojicí roboty jsou vyráběny v rámci dceřiné společnosti Agrochem Lanškroun a. s., konkrétně na míchárně v Damníkově. V oblasti výživy se těšíme z dobré spolupráce s paní Lenkou Piterkovou, která má na starost krmení na všech střediscích patřících pod produk-ční střediska Lubník a Tatenice.

Předávání ceny "Skokan roku 2021" - zleva ing. Patricie Kolářová, Ing. Pavel Buben (předávající cenu), Ing. Ondřej Blabolil, paní Jana Košárková, paní Lenka Piterková, Ing. David Uherko, Ing. Ilona Niedobová, zástupce společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.
Předávání ceny "Skokan roku 2021" - zleva ing. Patricie Kolářová, Ing. Pavel Buben (předávající cenu), Ing. Ondřej Blabolil, paní Jana Košárková, paní Lenka Piterková, Ing. David Uherko, Ing. Ilona Niedobová, zástupce společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.

Ing. Ondřej Blabolil, jako vedoucí chovu skotu v ZOD Žichlínek, stál u plánování, zrodu a koordinaci každého kroku realizace projektu výstavby nové produkční stáje pro krávy. V následujících bodech bych ráda uvedla její zajímavosti, prvenství či specifika. Robotická stáj ZOD Žichlínek, středisko Tatenice je:

•          aktuálně největší robotickou stájí s řízeným pohybem krav v České republice,

•          vybaveno osmi roboty DeLaval VMS 300, což je nejnovější technologie této značky,

•          vybaveno devátým robotem v sekci určené pro telení krav, což zajišťuje plynulý návyk krav bezprostředně po otelení na robotickou technologii dojení, se kterou se následně setkají v produkční stáji (jde o přímou technologickou návaznost).

Mezi výhody řízeného pohybu můžeme zahrnout snadnou selekci krav do separační sekce (zdravotní či reprodukční důvody). Rovněž průchod přes koupací vanu při každém projití krav selekční brankou u čekárny je přínosný. To, spolu s intenzivní alkalizací matrací v boxových ložích vede ke zlepšení zdravotního stavu končetin. Nesporným benefitem pro chov a faremní zootechniky je také skutečnost, že každý dojicí robot disponuje zařízením pro měření obsahu somatických buněk v mléce. Na základě rychlého vyhodnocení vzorků mléka od každé krávy je možné již velmi brzo odhalit počínající zdravotní problémy, zejména pak začínající zánět mléčné žlázy. Toto, spolu s dobrým vyhodnocením informace o kvalitě mléka a v neposlední řadě i s vysokou úrovní hygieny boxových loží, vede k velmi dobrým výsledkům ve zdraví mléčné žlázy. Je zaznamenám pokles v počtu somatických buněk z úrovně cca 270 tis. SB/ml na 70 až 100 tis. SB/ml.

Průchod krávy přes průchozí koupací vanu.
Průchod krávy přes průchozí koupací vanu.

Vlastní produkční stáj je koncipovaná jako osmiřadá se středovou krmnou chodbou. Stavebně je zde zajímavé, že větrání (odvod vzduchu ze stájového prostředí) je zajištěn 3metrovou otevřenou hřebenovou štěrbinou, která nemá, co do šířky, v Čechách obdobu. Produkční stáj byla opatřena technologií vysokých boxových loží opatřených jednokomorovými vodními matracemi. Zajímavé je, že dokud si kráva nelehne, působí to, jako by stála na pevném podkladě. V momentě, kdy kráva ulehne, voda v matraci teprve začne plnit svou úlohu. Stání na dvoukomorových matracích mohou vyvolat u dojnic pocit, že, stojí na vodě, a můžou se cítit nejistě.

Tatenická produkční stáj byla vystavěna na pozemku, jehož limitem byla délka, nikoliv však jeho šířka. Možnosti udělat dispozičně širší část proto bylo plně využito, čímž se zvýšila její kapacita o 100 krav, a to ve srovnání s původním návrhem stáje s klasickou kruhovou dojírnou. Na druhou stranu však zmiňme, že s ohledem na limitovanou délku stáje, kdy je méně místa u krmného stolu, jsou nyní kladeny vyšší nároky na množství zakládaného krmiva a precizní management krmení. Na krmném žlabu tak musí být v průběhu celého dne dostatečné množství krmiva, aby měly všechny krávy možnost jej přijmout v adlibitním množství. Zbytky krmiva od krav jsou dále zkrmovány menšími kategoriemi jalovic, aby nedocházelo k plýtvání a s tím spojeným zvýšením nákladů.

Vývoj moderních technologií v praxi
Vývoj moderních technologií v praxi

Aktuálně jsou na farmě v Tatenicích chována obě hlavní plemena dojeného skotu (české strakaté i holštýn). Záměr chovu je přejít v horizontu několika let plně na chov holštýnského skotu. Výhodou dojicích robotů je, že mohou dávkovat dva různé typy granulí, což se dá využít i při managementu výživy krav.

Bezpochyby zajímavou a nadčasovou se zdá být technologie, která se ve spolupráci se zootechniky a dalšími poradci v Tatenicích vyvíjí. Jde o takzvanou, „rozšířenou realitu“ (Augmented reality – AR). AR je interaktivní zážitek z prostředí reálného světa (s objekty v reálném světě), vylepšen počítačově generovanými informacemi. Zjednodušeně řečeno, v tomto případě jde o speciální brýle (Google Hololens 2), které dokážou zobrazit potřebné informace o dojnici přímo při pohledu na skupinu dojnic či stádo. Zobrazí tak u hledané krávy potřebu inseminace, zdravotní komplikace či ukáže šipkami směr, kam se máme dívat pro nalezení konkrétní krávy. Cílem tohoto projektu je vyvinout aplikace a funkce, které by zootechnikům umožnily usnadnit jejich rutinní, dennodenní zootechnickou práci. Vývoj zprostředkovává dodavatel Ovalertu (firma CRV) ve spolupráci s firmou NEDAP, a Tateničtí jsou první farmou, kde tento výzkum probíhá v praxi. V chovu je také užívána technologie Ovalert k řízení reprodukce a monitoringu zdraví zvířat.

"Rozšířená realita" pohledem přes brýle
"Rozšířená realita" pohledem přes brýle

ZOD Žichlínek je ve svém kraji významným producentem v oblasti živočišné i rostlinné výroby, ale i významným regionálním zaměstnavatelem. Zemědělský podnik se aktivně podílí i na výchově mladé generace zemědělců pomocí odborných praxí a stáží. Rozhodnutí investovat do výstavby zbrusu nové produkční stáje na středisku v Tatenicích, podílení se na vývoji progresivních technologií přímo využitelné v živočišné výrobě, svědčí jednoznačně o velmi progresivním přístupu managementu s jasnou vizí své budoucnosti a postavením ve společnosti. Na tomto místě bych chtěla popřát celému týmu podniku, aby jim vydrželo jejich odhodlání, aby je nikdy neopouštěla síla a v této nelehké době i chuť k práci v prvovýrobě. Není moc oborů, které by teď dávaly větší smysl bytí, než je zemědělství.

Autor článku

Ing. Ilona Niedobová

Specialista výživy skotu