Chov skotu – Servis a poradenství

Specialisté ve společnosti Mikrop Čebín, a. zajišťují chovatelům skotu komplexní servis a poradenství u všech věkových kategorií skotu (telata, jalovice, krávy, býci, krávy bez tržní produkce mléka).

Servis našich specialistů v chovech zahrnuje:

 • pravidelnou komunikaci se zákazníkem,
 • sběr dat a jejich následnou důkladnou analýzu (na úrovni stáje a chovu v rozsahu min. 1× měsíčně),
 • kontrolní den (v rozsahu stanoveném kontrolní skupinou):
  • přípravná fáze – práce specialisty – mj. zhodnocení kvality krmiv a krmné dávky (mléčné výživy u telat), posouzení konzistence a složení výkalů, kontrola kondice a zdraví zvířat, ale i zhodnocení a rozbor dat a analýz z kontroly užitkovost, faremní evidence, laboratorních protokolů apod.,
  • vlastní kontrola stáje/chovu – týmová práce – zahrnuje mj. kontrolu zvířat, kvalitu ustájení a chovného prostředí, organizaci práce na dojírně a management dojení, posouzení krmivové základny a mixů ve stájích apod.,
  • kontrola splnění úkolů z předchozího kontrolního dne,
  • specifikace a zápis všech zjištění, včetně stanovení konkrétních návrhů na opatření,
  • stanovení odpovědnosti a úkolů pro členy týmu kontrolního dne, včetně data, do kdy budou jednotlivá opatření realizována,
  • zpracování elektronického zápisu z kontrolního dne jeho zaslání všem zúčastněným osobám.
 • vypracování návrhu krmné dávky a zhodnocení její efektivity (produkční a ekonomické),
 • spolupráci při výrobě objemných a dalších krmiv,
 • pravidelné odběry krmiv a jejich rozbor ve vlastní firemní laboratoři,
 • zpracování pravidelné bilance krmiv,
 • pravidelné zpracování ekonomiky výroby mléka aj., jako materiálu pro optimalizaci nákladů a možné hledání reserv v chovu.

Sběr dat a zhodnocení parametrů chovu – čemu se věnujeme

 • organizaci chovu a konceptu výživy,
 • analýze stavů zvířat, plemenné skladbě a obratu stáda,
 • práci s daty z kontroly užitkovosti a faremní evidence (dojírenské programy, evidence zdraví zvířat apod.),
 • ukazatelům užitkovosti (mléčné, masné), kvalitě mléka a průběhu laktací atd.,
 • specifikaci reprodukčních ukazatelů jalovic a krav,
 • ukazatelům zdraví u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • důvodům vyřazování zvířat z chovu a ztrátám u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • požadavkům chovatele/zootechnika – specifikaci slabých a silných stránek chovu, ale i příležitostem a hrozbám (komplexní SWOT analýzy),
 • krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým cílům v oblasti odchovu telat a jalovic, užitkovosti krav a kvality mléka, reprodukci, zdraví a ekonomice, a to jak pro jednotlivé stáje, tak i celý chov.

Kontrola zvířat ve stáji/chovu – co hodnotíme

 • vybrané etologické ukazatele chování zvířat (příjem krmiva, dobu ležení, chování zvířat ve skupině apod.),
 • kondici a čistotu povrchu těla zvířat,
 • zdraví zvířat – zdraví končetin (paznehtů), konzistenci a strukturu výkalů apod.,
 • celkovou úroveň welfare chovu.

Posouzení složení a funkčnost krmné dávky – důraz klademe na

 • efektivní odchov telat v průběhu mléčné a následně tranzitní výživy,
 • kvalitu objemných a jadrných krmiv, včetně precizní znalosti jejich živinového složení,
 • spolupráci při výrobě krmiv (objemná a jadrná krmiva) a směsí,
 • odborné poradenství při sklizni objemných krmiv (využití našeho specialisty v oblasti konzervace krmiv),
 • precizní stanovení krmné dávky na základě posouzení a rozborů krmiv s ohledem na ekonomiku výroby, stanovené užitkové parametry a cíle chovu,
 • strukturu, vlhkost, homogenitu krmné dávky, ale i rozdílnost u jednotlivých mixů,
 • kontrolu skutečného příjmu krmných dávek zvířat, hodnocení odchylek od předpisu, chování zvířat u krmného stolu, separování krmné dávky zvířaty apod.,
 • shodu s předepsanou krmnou dávkou (rutinní ověřování/kontrola dodržování předpisů krmných dávek),
 • efektivní práci s krmným vozem,
 • kontrolu systému přípravy krmiv/směsných krmných dávek, včetně sledování postupů při jejich zakládání a přihrnování apod.,
 • zpracování bilance krmiv na dané období.

Analýzy objemných a jadrných krmiv – hodnocení krmiv, sestavování krmných dávek

 • Mikrop Čebín, a .s. má vlastní laboratoř, která zajišťuje komplexní rozbory krmiv,
 • u vybraných analýz je stanovována:
  • klasická analýza – sušina, NL, tuk, škrob, hrubá vláknina, popeloviny, pH, KVV, volný amoniak,
  • detergentní analýza – sušina, NL, tuk, cukr, škrob, hrubá vláknina, popeloviny, pH, KVV, volný amoniak, ADF, NDF, ADL, NFC,
  • frakce vlákniny – A, B1, D2, B3, C, rozpustný protein, RDP, RUP,
  • makroprvky – Ca, P, Mg, Na, Cl, S,
  • kyseliny – mléčná, octová, propionová, máselná.

Zhodnocení úrovně chovného prostředí – co nás zajímá

 • typ ustájení u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • stanovení potřeby ustájovacích kapacit stáje/chovu s ohledem na aktuální a plánované stavy zvířat,
 • kvalita chovného prostředí – intenzita osvětlení, prvky přirozené a nucené ventilace, prvky eliminace tepelného stresu apod.,
 • konstrukční řešení boxových loží, individuálních a skupinových kotců, žlabových zábran apod.,
 • kvalita pohybových chodeb (krmiště, hnojná chodba, pohybové chodby mezi stájí a dojírnou apod.),
 • napájení zvířat,
 • dispoziční řešení čekáren a technologie dojení,
 • možnosti využití automatizace a robotizace v chovu apod.,
 • úroveň zoohygieny.

Ekonomika chovu

 • součástí naší poradenské činnosti pro chovatele jsou i ekonomické analýzy stád dojeného skotu (ekonomika výroby mléka, ekonomika odchovu telat, jalovic, výkrmu býků apod.),
 • pro chovatele zajišťujeme také odbornou a administrativní podporu v oblasti vybraných dotačních titulů (např. Q CZ apod.).

Spolupráce, výzkum a publikační činnost

 • spolupracujeme s významnými zahraničními (USA, Španělsko aj.) i tuzemskými univerzitami a výzkumnými institucemi v oblasti výživy zvířat a managementu zdraví stád,
 • v rámci zvyšování standardu kvality našeho servisu zajišťujeme chovatelům spolupráci s předními zahraničními a tuzemskými specialisty v oblastech produkční a preventivní medicíny skotu, ustájení a welfare zvířat, dojení, robotizace apod.
 • jsme spoluřešiteli řady výzkumných úkolů (program Národní agentury pro zemědělský výzkum, program SZIF - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě).
 • na našich webových stránkách pravidelně publikujeme odborné články a reportáže, které mají za cíl přinést chovatelům co nejvíce prakticky uplatnitelných informací,
 • pravidelně přispíváme svými odbornými články do tuzemských odborných period (Náš chov, Veterinářství, Krmivářství aj.) a ve spolupráci s výzkumnými institucemi publikujeme výsledky výzkumu v mezinárodně prestižních časopisech.

Kontaktujte nás

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu, Celá ČR

Ing. Filip Kopecký

Produktový manažer, Celá ČR

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Produktový manažer, Celá ČR

Ing. Jiří Dudek

Produktový manažer, Celá ČR

Reference

AGRO 2000 s.r.o.

AGRO – Měřín, a.s.

 • 2300 dojnic

ZOPOS Přestavlky a.s.

 • 600 dojnic

30 let s Vámi!

29. 03. 2021