Chov skotu – Servis a poradenství

Specialisté ve společnosti Mikrop Čebín, a. zajišťují chovatelům skotu komplexní servis a poradenství u všech věkových kategorií skotu (telata, jalovice, krávy, býci, krávy bez tržní produkce mléka).

Servis našich specialistů v chovech zahrnuje:

 • pravidelnou komunikaci se zákazníkem,
 • sběr dat a jejich následnou důkladnou analýzu (na úrovni stáje a chovu v rozsahu min. 1× měsíčně),
 • kontrolní den (v rozsahu stanoveném kontrolní skupinou):
  • přípravná fáze – práce specialisty – mj. zhodnocení kvality krmiv a krmné dávky (mléčné výživy u telat), posouzení konzistence a složení výkalů, kontrola kondice a zdraví zvířat, ale i zhodnocení a rozbor dat a analýz z kontroly užitkovost, faremní evidence, laboratorních protokolů apod.,
  • vlastní kontrola stáje/chovu – týmová práce – zahrnuje mj. kontrolu zvířat, kvalitu ustájení a chovného prostředí, organizaci práce na dojírně a management dojení, posouzení krmivové základny a mixů ve stájích apod.,
  • kontrola splnění úkolů z předchozího kontrolního dne,
  • specifikace a zápis všech zjištění, včetně stanovení konkrétních návrhů na opatření,
  • stanovení odpovědnosti a úkolů pro členy týmu kontrolního dne, včetně data, do kdy budou jednotlivá opatření realizována,
  • zpracování elektronického zápisu z kontrolního dne jeho zaslání všem zúčastněným osobám.
 • vypracování návrhu krmné dávky a zhodnocení její efektivity (produkční a ekonomické),
 • spolupráci při výrobě objemných a dalších krmiv,
 • pravidelné odběry krmiv a jejich rozbor ve vlastní firemní laboratoři,
 • zpracování pravidelné bilance krmiv,
 • pravidelné zpracování ekonomiky výroby mléka aj., jako materiálu pro optimalizaci nákladů a možné hledání reserv v chovu.

Sběr dat a zhodnocení parametrů chovu – čemu se věnujeme

 • organizaci chovu a konceptu výživy,
 • analýze stavů zvířat, plemenné skladbě a obratu stáda,
 • práci s daty z kontroly užitkovosti a faremní evidence (dojírenské programy, evidence zdraví zvířat apod.),
 • ukazatelům užitkovosti (mléčné, masné), kvalitě mléka a průběhu laktací atd.,
 • specifikaci reprodukčních ukazatelů jalovic a krav,
 • ukazatelům zdraví u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • důvodům vyřazování zvířat z chovu a ztrátám u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • požadavkům chovatele/zootechnika – specifikaci slabých a silných stránek chovu, ale i příležitostem a hrozbám (komplexní SWOT analýzy),
 • krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým cílům v oblasti odchovu telat a jalovic, užitkovosti krav a kvality mléka, reprodukci, zdraví a ekonomice, a to jak pro jednotlivé stáje, tak i celý chov.

Kontrola zvířat ve stáji/chovu – co hodnotíme

 • vybrané etologické ukazatele chování zvířat (příjem krmiva, dobu ležení, chování zvířat ve skupině apod.),
 • kondici a čistotu povrchu těla zvířat,
 • zdraví zvířat – zdraví končetin (paznehtů), konzistenci a strukturu výkalů apod.,
 • celkovou úroveň welfare chovu.

Posouzení složení a funkčnost krmné dávky – důraz klademe na

 • efektivní odchov telat v průběhu mléčné a následně tranzitní výživy,
 • kvalitu objemných a jadrných krmiv, včetně precizní znalosti jejich živinového složení,
 • spolupráci při výrobě krmiv (objemná a jadrná krmiva) a směsí,
 • odborné poradenství při sklizni objemných krmiv (využití našeho specialisty v oblasti konzervace krmiv),
 • precizní stanovení krmné dávky na základě posouzení a rozborů krmiv s ohledem na ekonomiku výroby, stanovené užitkové parametry a cíle chovu,
 • strukturu, vlhkost, homogenitu krmné dávky, ale i rozdílnost u jednotlivých mixů,
 • kontrolu skutečného příjmu krmných dávek zvířat, hodnocení odchylek od předpisu, chování zvířat u krmného stolu, separování krmné dávky zvířaty apod.,
 • shodu s předepsanou krmnou dávkou (rutinní ověřování/kontrola dodržování předpisů krmných dávek),
 • efektivní práci s krmným vozem,
 • kontrolu systému přípravy krmiv/směsných krmných dávek, včetně sledování postupů při jejich zakládání a přihrnování apod.,
 • zpracování bilance krmiv na dané období.

Analýzy objemných a jadrných krmiv – hodnocení krmiv, sestavování krmných dávek

 • Mikrop Čebín, a .s. má vlastní laboratoř, která zajišťuje komplexní rozbory krmiv,
 • u vybraných analýz je stanovována:
  • klasická analýza – sušina, NL, tuk, škrob, hrubá vláknina, popeloviny, pH, KVV, volný amoniak,
  • detergentní analýza – sušina, NL, tuk, cukr, škrob, hrubá vláknina, popeloviny, pH, KVV, volný amoniak, ADF, NDF, ADL, NFC,
  • frakce vlákniny – A, B1, D2, B3, C, rozpustný protein, RDP, RUP,
  • makroprvky – Ca, P, Mg, Na, Cl, S,
  • kyseliny – mléčná, octová, propionová, máselná.

Zhodnocení úrovně chovného prostředí – co nás zajímá

 • typ ustájení u jednotlivých věkových kategorií skotu,
 • stanovení potřeby ustájovacích kapacit stáje/chovu s ohledem na aktuální a plánované stavy zvířat,
 • kvalita chovného prostředí – intenzita osvětlení, prvky přirozené a nucené ventilace, prvky eliminace tepelného stresu apod.,
 • konstrukční řešení boxových loží, individuálních a skupinových kotců, žlabových zábran apod.,
 • kvalita pohybových chodeb (krmiště, hnojná chodba, pohybové chodby mezi stájí a dojírnou apod.),
 • napájení zvířat,
 • dispoziční řešení čekáren a technologie dojení,
 • možnosti využití automatizace a robotizace v chovu apod.,
 • úroveň zoohygieny.

Ekonomika chovu

 • součástí naší poradenské činnosti pro chovatele jsou i ekonomické analýzy stád dojeného skotu (ekonomika výroby mléka, ekonomika odchovu telat, jalovic, výkrmu býků apod.),
 • pro chovatele zajišťujeme také odbornou a administrativní podporu v oblasti vybraných dotačních titulů (např. Q CZ apod.).

Spolupráce, výzkum a publikační činnost

 • spolupracujeme s významnými zahraničními (USA, Španělsko aj.) i tuzemskými univerzitami a výzkumnými institucemi v oblasti výživy zvířat a managementu zdraví stád,
 • v rámci zvyšování standardu kvality našeho servisu zajišťujeme chovatelům spolupráci s předními zahraničními a tuzemskými specialisty v oblastech produkční a preventivní medicíny skotu, ustájení a welfare zvířat, dojení, robotizace apod.
 • jsme spoluřešiteli řady výzkumných úkolů (program Národní agentury pro zemědělský výzkum, program SZIF - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě).
 • na našich webových stránkách pravidelně publikujeme odborné články a reportáže, které mají za cíl přinést chovatelům co nejvíce prakticky uplatnitelných informací,
 • pravidelně přispíváme svými odbornými články do tuzemských odborných period (Náš chov, Veterinářství, Krmivářství aj.) a ve spolupráci s výzkumnými institucemi publikujeme výsledky výzkumu v mezinárodně prestižních časopisech.

Kontaktujte nás

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu, Celá ČR

Ing. Filip Kopecký

Produktový manažer, Celá ČR

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Produktový manažer - výživa telat, kůzlat, jehňat, Celá ČR

Ing. Jiří Dudek

Produktový manažer, Celá ČR

Magazín MIKROP

KAPCAICIN

ve výživě dojnic

Nácvik vodenia vybraných kráv na Šampionát holsteinského plemena SR

REPORTÁŽ – Keď všetci ťahajú za jeden provaz...

Poľnohospodárske družstvo Ludanice hospodári na strednom Ponitrí. Podľa agronomického členenie môžeme časť podniku zaradiť do kukuričnej výrobnej oblasti a časť do repnej výrobnej oblasti so zameraním na klasickú poľnohospodársku výrobu zabezpečenú 38 zamestnancami. V živočíšnej výrobe orientovanej na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka tu našlo uplatnenie 16 zamestnancov.

LITEVSKÉ PUTOVÁNÍ

V květnu loňského roku uspořádala společnost MIKROP ČEBÍN a. s. ve spolupráci s firmami Farmtec a. s. a CRV Czech Republic, spol. s r. o., odbornou exkurzi pro chovatele na vybrané špičkové farmy s chovem dojeného skotu v Polsku a Litvě. Obě země mají specifickou strukturu zemědělské výroby, kdy vedle celé řady malých soukromých zemědělců existují i jedny z největších a nejmodernějších farem v Evropě vůbec.